Wos

 • RRozszerzony

powtórzenie
uzupełnienie
usystematyzowanie

W Collegium Novum przygotowaliśmy dla Was kurs przygotowujący do matury 2025 dostosowany do dalszych planów edukacyjnych.

 • Poziom rozszerzony

WYBIERZ KURS

Wos

16:30-19:30

Wtorek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Wos

16:30-19:30

Środa

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Wos

16:30-19:30

Czwartek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Wos

09:00-12:00

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Wos

12:20-15:20

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Wos

09:00-12:00

Niedziela

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

130 GODZIN ZAJĘĆ

łączna ilość godzin kursu z WOS-u
Najlepsza oferta na rynku edukacyjnym!

WYKŁADY + ĆWICZENIA

26 spotkań po 4 godziny
razem 104 godziny lekcyjne

MATERIAŁY DO KURSU

arkusze maturalne,
ćwiczenia + wykłady
sprawdziany, próbne matury

KONSULTACJE I SEMINARIA

18 godzin lekcyjnych
uzupełniających z nauczycielem!

WARSZTATY

4 godziny lekcyjne
jednorazowych
Warsztatów Umiejętności

DZIENNICZEK

pobieranie materiałów do nauki,
kontakt z wykładowcą,
sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie,
co jest zadane jako praca domowa

PRÓBNA MATURA

4 godziny lekcyjne
zewnętrzna matura próbna

NAGRANIA WYKŁADÓW

możliwość dodatkowego wykupienia dostępu do 40 godzin zarejestrowanych wykładów

Kurs maturalny w WOS-u Collegium Novum polecamy przede wszystkim
 • maturzystom którzy zamierzają aplikować na kierunki gdzie wiedza o społeczeństwie jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym np.: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, historia, polityka społeczna, psychologia, resocjalizacja, stosowane nauki społeczne, socjologia;
 • maturzystom – maturę zdającym w 2026 roku (trzecioklasiści);
 • maturzystom z  lat ubiegłych (zdającym egzamin maturalny na nowych zasadach – którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne);

a także wszystkim:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą bez stresu, systematycznie zaplanować naukę.
O KURSIE

Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym. Na jego całokształt składają się zajęcia wykładowe jak i ćwiczenia oraz próbne egzaminy maturalne. W trakcie zajęć wraz z naszym wykładowcą przećwiczycie maksymalną ilość zadań maturalnych wraz ze szczegółowym omówieniem. Nasz wykładowca wskaże Wam jakie błędy były najczęściej popełniane na egzaminach w latach ubiegłych. Dowiesz się jak ich uniknąć!

Kurs z wiedzy o społeczeństwie Collegium Novum, to 130 godzin lekcyjnych, na które składają się:

 • 126 godzin zajęć z wykładowcą (wykłady, ćwiczenia, główna matura próbna, w tym 18 godzin konsultacji – repetytoriów z wykładowcą)
 • 4 godziny warsztatów umiejętności (zobacz w zakładce warsztaty umiejętności na stronie głównej)
 • wszystkie drukowane materiały do zajęć oraz w/w podręczniki
 • prace domowe (nie wliczane przez nas do godzin kursu)

W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym – zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu.

Atrakcyjność kursu podnoszą także zajęcia dodatkowe z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki (w cenie zajęć – zobacz w zakładce warsztaty).

Przedmiot ten jest prowadzony w sposób interdyscyplinarny tzn.: oprócz wiedzy zawartej w podstawie programowej, zajęcia są uzupełnione o wiedzę z zakresu, prawa, ekonomii i politologii a przede wszystkim z zakresu aktualnych wydarzeń w Polsce i na Świecie. Sposób prezentacji materiału oraz wszechstronna wiedza prowadzących zajęcia powoduje, że nasi słuchacze uczęszczają na nie z ogromną przyjemnością, co uwidocznione jest w ankietach ewaluacyjnych dotyczących jakości i skuteczności nauczania.

PROGRAM KURSU – JAK UCZYMY

Każdy kurs posiada swój autorski program, zgodny z podstawą programową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z WOS-u jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2025 i 2026.

Sposób nauczania
Forma mieszana: (wykłady ćwiczenia, warsztaty, seminarium)

 • wykłady: (repetytorium) powtórzenie materiału; usystematyzowanie i omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu: polityki, prawa, gospodarki, stosunków międzynarodowych i społeczeństw a także historii najnowszej. Wykłady są niezwykle istotne, ponieważ zbyt ogólnikowa wiedza podręcznikowa nie wystarcza do pełnego zrozumienia otaczającej rzeczywistości.
 • ćwiczenia: (analiza źródeł, praca z arkuszami, interpretacja wydarzeń bieżących).
 • źródła: ćwiczenie umiejętności pracy z materiałami źródłowymi takimi jak: mapy, dane statystyczne, konstytucja, akty prawne.
 • analiza wydarzeń bieżących (prasówka)
MATERIAŁY DO KURSU
 • materiały drukowane w formie skryptów z zadaniami oraz teorią do pracy na zajęciach
 • materiały elektroniczne (wykłady, prezentacje, testy i zdania dodatkowe)
 • podręcznik z WOS-u autorstwa naszego wykładowcy.

W trakcie zajęć wykorzystujemy także nowoczesne techniki i materiały dydaktyczne. Są nimi w szczególności prezentacje multimedialne, dzienniczek kursanta – będąca platformą wymiany materiałów i informacji.

CO ZYSKUJESZ
 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • poszerzenie wiedzy o wydarzenia bieżące;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu;
 • zapoznanie się z typem zadań umieszczanych w arkuszach;
 • umiejętność interpretowania źródeł zawartych w zadaniach maturalnych;
 • umiejętność selekcjonowania informacji przed napisaniem wypracowania.
KOMENTARZ DO MATURY Z WOS-u

Komentarz po maturze 2024

Tegoroczna matura z WOS została przeprowadzona – po raz ostatni – na bazie wymagań egzaminacyjnych, nie zaś pełnej podstawy programowej z tego przedmiotu. Nie było niespodzianek – zadania dotyczyły zagadnień, które dość szczegółowo zostały omówione podczas naszych kursów. Dużą liczbę podobnych zadań udało nam się rozwiązać w trakcie zajęć w Collegium Novum.

Pierwsza grupa tradycyjnie odnosiła się do podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie. Asertywność, socjalizacja, konformizm, kontrola społeczna… O każdym z nich mówiliśmy na naszych zajęciach. Rozwiązaliśmy także wiele zadań z danymi liczbowymi, które zawierały wyniki badań opinii publicznej. Dlatego zadanie tego typu, które pojawiło się w tegorocznym arkuszu, nie powinno naszym kursantom sprawić trudności.

Znalazły się następnie zadania nawiązujące do zagadnienia narodu (w koncepcji etniczno-kulturowej i politycznej), a także związanej z narodem polityki asymilacji. Były to kwestie starannie omawiane w CN, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań francuskich, które akurat pojawiły się na tegorocznym egzaminie. Przydała się również wiedza o referendach, którym poświęciliśmy na zajęciach kilkadziesiąt minut. Zadania dotyczyły referendów w Polsce.

Zasady prawa wyborczego (równość, bezpośredniość, proporcjonalność) oraz łączenie ich z obowiązującymi w Polsce systemami wyborczymi, to kolejne zadania matury 2024. Zajmowaliśmy się – podczas naszych spotkań – jednym i drugim, dodatkowo przerobiliśmy kilka ćwiczeń z ubiegłorocznych egzaminów, które pozwoliły na ugruntowanie tej wiedzy.

Porównywanie parlamentów różnych krajów, to już klasyka matury z WOS. Mieliśmy takie zadanie również na maturze próbnej Collegium Novum, a wcześniej – w trakcie zajęć – porównywaliśmy parlament Polski z parlamentem Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Na tegorocznym egzaminie przydała się wiedza na temat parlamentu tego ostatniego państwa. Z przedstawianych podczas zajęć w CN systemów politycznych pojawiło się w tym roku pojęcie “dualizm egzekutywy” (solidnie omówione), a także zasady funkcjonowania systemu parlamentarno-komitetowego (któremu także poświęciliśmy trochę czasu).

Z kolei zadania odnoszące się do prawa dotyczyły w tym roku prawa cywilnego. Maturzysta powinien był potrafić rozróżniać pojęcie zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnej. Nasi kursanci nie powinni mieć z tym żadnego problemu. Należało także napisać akt oskarżenia prywatnego.

Stosunki międzynarodowe reprezentowane były na tegorocznej maturze przez działania NATO na terenie Bośni i Hercegowiny. Podczas kursu omówiliśmy zarówno konflikt bośniacki, jak i inicjatywy wspólnoty międzynarodowej, zmierzające do jego zakończenia (w tym oczywiście aktywność NATO). Zadanie to dla naszych kursantów nie powinno być więc problematyczne. Zadanie poświęcone Unii Europejskiej dotyczyło z kolei unijnego prawa oraz procedury prawodawczej. Nie było tu zatem żadnej niespodzianki – kwestie te dokładnie przerobiliśmy podczas kursu.

Jeśli chodzi o zadanie rozszerzonej odpowiedzi, w tym roku trafiło się “wykluczenie społeczne”. Należało skonstruować wypowiedź na podstawie załączonych materiałów źródłowych. Nie powinno to stanowić problemu dla naszych kursantów.

W przyszłym roku matura z WOS już na bazie pełnej podstawy programowej.

Dr Krzysztof Kowaluk

Wykładowca WOS Collegium Novum

COLLEGIUM NOVUM – MATURALNIE NAJLEPSI

Język polski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Fizyka

R

Rozszerzony

Język angielski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Biologia

R

Rozszerzony

Historia sztuki

R

Rozszerzony

Geografia

R

Rozszerzony

Historia

R

Rozszerzony

Matematyka

P

R

M

Podstawowy

Rozszerzony

Max

Wos

R

Rozszerzony

Chemia

R

Rozszerzony