RODO

RODO – INFORMACJA DLA KURSANTÓW COLLEGIUM NOVUM

(i rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich)

Szanowni Kursanci i Rodzice,

Nowe przepisy zapewniają Państwu większą ochronę i kontrolę swoich danych osobowych. Realizując wyrażone w RODO obowiązki, w zgodzie z Art. 13 RODO. Przekazujemy naszym obecnym i przyszłym Klientom następujące informacje:

1.   Zgodnie z RODO podajemy, iż Państwa dane posiadamy na podstawie zgłoszeń na zajęcia które Państwo u nas złożyliście. Podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

2.   Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Collegium Novum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-375), ul. Solec 81b/A-51, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem KRS: 0000370735, NIP: 7010268512.

3.   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym w Spółce inspektorem ochrony danych poprzez adres email: info@collegium-novum.eu z tytułem RODO lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

4.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, w tym: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia tych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”).

5.   Jednocześnie, zgody na przetwarzanie danych, które już zostały przez Państwa udzielone zachowują swoją ważność i nadal możecie Państwo je wycofać w dowolnym momencie.

6.   Zgodnie z RODO informujemy że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu realizacji zajęć przygotowawczych do matury i że podstawą przetwarzania danych osobowych jest właśnie ta realizacja oraz, że bez przetwarzania tych danych nie możemy zawrzeć i wykonywać tej umowy.

7.   Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Collegium Novum z o.o. w następujących celach: realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kursów a w tym komunikacji pocztą elektroniczną oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z realizacją umowy oraz realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane firmom trzecim współpracującym z Collegium Novum w zakresie: świadczenia usług edukacyjnych, windykacyjnych, świadczących usługi rachunkowe i informatyczne.

8.   Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w tym możliwość kontaktu z Państwem w ramach prowadzonych zajęć. Przetwarzanie danych jest niezbędne także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz realizacja obowiązków prawnych wynikających między innymi z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

9.   Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

–       w związku z wykonaniem umowy i ewentualnym dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu Cywilnego);

–       w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez 30 dni

–       w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

Zapoznałem/am się i akceptuję:

……………………………………………
data
……………………………………………
Czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego