Regulamin

Akademia Maturalna Collegium Novum
Regulamin
Kursów Przygotowawczych
Matura 2025 i 2026

 1. Wstęp

Regulamin Kursów Przygotowawczych Akademii Maturalnej Collegium Novum (zwany dalej „Regulaminem”), dotyczy zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2025 i 2026 (zwanych dalej: „Kursami”).

 1. Definicje
 2. Organizator – Collegium Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Solec 81b/A-51, 00-375 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370735, NIP: 7010268512, REGON: 142680795, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 złotych, wpłaconym w całości; adres email info@collegiumnovum.pl]; telefon kontaktowy: 505777200;
 3. Kursy – kursy przygotowawcze Akademii Maturalnej Collegium Novum, prowadzone przez Organizatora, przygotowujące do egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2025 i 2026;
 4. Uczestnik – osoba korzystająca z Kursów Organizatora;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Kursów Przygotowawczych Matura 2025 i 2026 Akademii Maturalnej Collegium Novum;
 6. Biuro Organizatora – biuro prowadzone pod adresem: ul. Smolna 20 lok. 6, 00-375 Warszawa.
 • Postanowienia ogólne
 1. Celem Kursów prowadzonych przez Organizatora jest powtórzenie materiału z zakresu szkoły średniej oraz przygotowanie Uczestników do zdawania egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów.
 2. Zajęcia w ramach Kursów odbywają się stacjonarnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka (Budynek B adres: ul. Smolna 30 w Warszawie lub w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Zamoyskiego (adres: ul. Smolna 30 w Warszawie).
 3. Kursy prowadzone przez Organizatora są zajęciami dobrowolnymi.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków przez Uczestnika:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie collegiumnovum.pl,
  2. zapoznanie się i zaakceptowanie klauzuli informacyjnej RODO Organizatora oraz niniejszego Regulaminu;
  3. dostarczenie Organizatorowi podpisanych, wskazanych powyżej dokumentów najpóźniej przed rozpoczęciem drugich zajęć w ramach Kursu;
  4. dokonanie terminowej płatności za Kurs;
 1. Organizator potwierdzi Uczestnikowi przyjęcie formularza zgłoszenia poprzez wiadomość email skierowaną do Uczestnika, co stanowić będzie potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem (z zastrzeżeniem pkt I.6 Regulaminu).
 2. W przypadku Uczestników małoletnich, formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami udziału w Kursach podpisuje opiekun prawny Uczestnika.
 3. Poszczególne cykle Kursów rozpoczynają się zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie www.collegiumnovum.pl. O dokładnych datach rozpoczęcia zajęć Uczestnicy zostaną poinformowani pocztą e-mail lub poprzez SMS-a co najmniej 7 (siedem) dni przed zajęciami.
 4. W przypadku nie zapisania się do danej grupy Kursu wymaganej minimalnej liczby Uczestników tj. 13 Uczestników, Organizator, za zgodą Uczestnika ma prawo:
 5. zaproponować przeniesienie Uczestnika do innej grupy,
 6. przesunąć termin rozpoczęcia zajęć grupy,
 7. rozwiązać grupę i dokonać zwrotu całości opłat dokonanych przez Uczestników.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane wprowadzonymi w trakcie trwania Kursu zmianami zasad egzaminacyjnych przez właściwe organy.
 9. Organizator dołoży staranności w przeprowadzeniu Kursu, niemniej jednak nie ponosi odpowiedzialności za rezultat szkolenia, w tym także za wyniki jakichkolwiek egzaminów Uczestnika – w tym także egzaminów maturalnych, do których Uczestnik zdecyduje się przystąpić.
 10. Zajęcia prowadzone w ramach Kursu mają charakter autorski.
 11. Uczestnik, po uiszczeniu płatności za Kurs, otrzymuje przygotowane dla danego Kursu materiały dydaktyczne (książki, skrypty, wydruki, testy, próbne arkusze maturalne i materiały multimedialne). Materiały te udostępniane są Uczestnikowi Kursu wraz z udzieloną licencją na korzystanie z nich w ramach wniesionych za Kurs opłat.
 12. Organizator udziela Uczestnikowi, niewyłącznej licencji na korzystanie z udostępnionych materiałów dydaktycznych w celu korzystania z materiałów dydaktycznych przez Uczestnika wyłącznie na jego własny użytek, w celach niekomercyjnych i służących wyłącznie prawidłowemu odbyciu szkolenia prowadzonego w ramach Kursu oraz przygotowaniu się do egzaminu maturalnego. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z licencji w sposób nienaruszający prawa oraz dobrych obyczajów. Uczestnikowi nie wolno udostępniać wskazanych materiałów dydaktycznych jakimkolwiek osobom trzecim, nie będącym Uczestnikami Kursu. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator nie przenosi na Uczestnika jakichkolwiek autorskich praw majątkowych do przedmiotowych materiałów dydaktycznych przygotowanych w celu przeprowadzenia Kursu.
 13. Uczestnik ma świadomość, iż udostępnione mu materiały dydaktyczne przygotowane w celu przeprowadzenia Kursu nie są podawane do publicznej wiadomości, a jedynie są udostępniane Uczestnikom Kursu w celu jego prawidłowego odbycia i z tego też względu stanowią tajemnicę handlową Organizatora i objęte są poufnością.
 14. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie przez Uczestnika jakichkolwiek zajęć w ramach Kursu jakąkolwiek techniką ani jakiekolwiek inne, niż ręczne ich utrwalanie na jakichkolwiek nośnikach danych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w trakcie trwania Kursu bez podania przyczyn.
 16. W trakcie trwania Kursu obowiązuje stały grafik zajęć. Godzina zajęć równa jest 45 minutom zegarowym. Ilość godzin Kursu podawana jest w godzinach lekcyjnych (1 godzina – 45 minut). Zajęcia odbywają się w blokach zajęć.
 17. Pomiędzy blokami zajęć organizowana jest przerwa, nie dłuższa niż 20 minut. Dodatkowo wykładowca może ustalić z grupą częstotliwość organizowania krótkich przerw w trakcie jednych zajęć.
 18. Uczestnik, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz taki, który nie stosuje się do norm społecznych lub jego zachowanie jest agresywne wobec innych Uczestników lub wykładowców zagraża ich życiu lub zdrowiu, przejawia zachowania obiektywnie niebezpieczne, nieakceptowane społecznie lub przynosi na zajęcia przedmioty powszechnie uznawane za niebezpieczne, nie może uczestniczyć w zajęciach.
 19. Każda grupa musi zrealizować dokładnie taką ilość godzin z danego przedmiotu, jaka jest przewidziana dla danego Kursu.
 20. Grafik zajęć dla grupy jest stały. Ewentualne jego zmiany muszą być wcześniej przekazane przez wykładowcę grupie, a nowy terminarz przedstawiony Uczestnikom, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 21. Zajęcia odwołane przez Organizatora z powodów losowych są odpracowywane w terminie późniejszym, o czym zainteresowani Uczestnicy są informowani, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 22. Dla celów podnoszenia jakości kształcenia, analizy pracy wykładowcy (hospitacja) oraz utrzymania wysokich standardów zajęć, wybrane zajęcia mogą być utrwalane przez Organizatora w całości w formie audio (nagrywane). Nagrania te nie będą rozpowszechniane ani udostępniane. O utrwaleniu zajęć w formie nagrania audio Uczestnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem nagrywanych zajęć.
 23. Jeżeli będzie to uzasadnione występowaniem siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego (lub mało prawdopodobnego) do przewidzenia oraz takiego, którego skutkom nie można zapobiec np. w postaci: niekorzystnych warunków pogodowych, strajków, wojny, zamieszek lub niepokojów społecznych, katastrofy, klęski żywiołowej, ograniczeń związanych z kwarantanną, stanu epidemicznego lub stan epidemii) i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników lub wykładowców, w tym, w przypadku wymogów lub zaleceń związanych z sytuacją epidemiologiczną, dopuszczona jest możliwość przeprowadzenia Kursu w trybie on-line. O każdej zmianie trybu prowadzenia Kursu (ze stacjonarnego na on-line lub z on-line na stacjonarny) Organizator poinformuje Uczestników nie później niż 7 dni przed jej wprowadzeniem. Termin krótszy na zawiadomienie (przy czym nie krótszy niż 24 h przed terminem najbliższych zajęć) może wynikać z wprowadzonych w krótkim czasie wymogów lub zaleceń władz np. związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizator zastrzega sobie również możliwość, w celu zadbania o bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników, przeprowadzenia jednostkowych zajęć w formie on-line w przypadku nagłej choroby wykładowcy i braku możliwości zapewnienia stacjonarnego zastępstwa (pomimo zachowania należytej staranności). Uczestnik zostanie zawiadomiony w powyższym nie później niż 24h przed terminem zajęć, w tym realizację zajęć zaległych. W formule on-line mogą być prowadzone również dodatkowe konsultacje Uczestników z wykładowcą poza godzinami Kursu.
 24. Opłaty i faktury
  1. Cennik opłat znajduje się na stronach internetowych kursów www.collegiumnovum.pl i w Biurze Organizatora.
  2. Opłat za Kurs dokonuje się na rachunek bankowy Organizatora.
  3. Opłata za Kurs dokonywana jest jednorazowo lub w płatnościach ratalnych.
  4. W przypadku płatności ratalnej okresowej podpisywana jest umowa płatności ratalnej. Określa ona zasady płatności ratalnej. Raty są płatne miesięcznie według indywidualnego harmonogramu ustalonego dla Uczestnika.
  5. Płatności dokonuje się (całości lub w wysokości płatności ratalnej) w terminie wskazanym w wiadomości potwierdzającej zapis na Kurs wysyłanej przez Organizatora na adres email podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym (ale maksymalnie do początku pierwszych zajęć).
  6. Kwota opłaty za Kurs może zostać pomniejszona o specjalne rabaty. Nie wszystkie rabaty podlegają sumowaniu.
  7. Długotrwała absencja Uczestnika na zajęciach lub niezgłoszenie rezygnacji z Kursu w trakcie jego trwania, nie zwalnia Uczestnika z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za Kurs. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłat w terminie ustalonym przez Organizatora.
  8. Rabaty są uwzględniane w przypadku dołączenia do grupy zajęciowej w trakcie trwania Kursu.
  9. Uczestnik, który dokonał pełnej opłaty za Kurs może otrzymać fakturę/rachunek. Faktura/rachunek wystawiana jest na podstawie dowodu wpłaty na nazwisko Uczestnika. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury imiennej bez podpisu osoby upoważnionej do wystawienia oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury i przesłania jej w formie elektronicznej w formacie .pdf na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Organizator może także, na żądanie Uczestnika, wystawić fakturę imienną w formie papierowej.
  10. Obowiązki Uczestnika
  11. Na jeden tydzień przed planowanym rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest do telefonicznego lub mailowego albo na stronie (www.collegiumnovum.pl) upewnienia się o terminie ich rozpoczęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie Uczestnika w rozpoczęciu udziału w Kursie, które nastąpiło z przyczyn dotyczących Uczestnika.
  12. Uczestnik Kursu zobowiązuje się do:
 25. zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu,
 26. zapłacenia wymaganej opłaty za Kurs,
 27. zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego,
 28. przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia w ramach Kursu,
 29. przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia w ramach Kursu.
 30. Prawa Uczestnika Kursu
 31. Po dokonaniu opłaty za Kurs Uczestnik otrzymuje dostęp do Strefy Kursanta, która zostaje uruchomiona po trzecich zajęciach kursowych.
 32. Za zgodą Organizatora i w miarę wolnych miejsc Uczestnik może dokonać zmiany grupy.
 33. Na uzasadnioną pisemną prośbę, co najmniej 2/3 Uczestników z danej grupy, Organizator może zmienić wykładowcę prowadzącego zajęcia w tej grupie.
 34. W Biurze Organizatora lub w formie mailowej na adres: info@collegiumnovum.pl Uczestnicy mogą składać wszelkie propozycje dotyczące zmian Regulaminu, sposobu organizacji, programu i metodyki zajęć w ramach Kursu.
 35. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach w ramach Kursu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

VII. Rezygnacja z Kursu, Odstąpienie od Umowy

 1. Niezależnie od postanowień pkt VII.6 poniżej Uczestnik może zrezygnować z Kursu przed rozpoczęciem zajęć w ramach Kursu, otrzymując zwrot całości wpłaconej opłaty za Kurs.
 2. Uczestnik może zrezygnować z Kursu po jego rozpoczęciu, maksymalnie do początku drugich zajęć w ramach Kursu, otrzymując zwrot całości wpłaconej opłaty za Kurs pod warunkiem zwrotu wszystkich materiałów dydaktycznych drukowanych, które otrzymał do Kursu. Jeśli materiały te nie zostaną zwrócone przez Uczestnika, Organizator potrąci kwotę opłaty za materiały dydaktyczne w wysokości 100 zł za każdy przedmiot Kursu.
 3. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem Biurze Organizatora lub w w formie dokumentowej na adres: info@collegiumnovum.pl,. Rezygnacje złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.
 4. Jeśli Uczestnikowi przysługuje zwrot całości lub części wpłaconej opłaty zwracana jest ona przelewem bankowym na wskazane pisemnie konto.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przedstawionych w Informacji RODO dostępnej, pod adresem www.collegiumnovum.pl
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Kursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Uczestnik kursu ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych przechowywanych w biurze Organizatora.
 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych przedstawia klauzula informacyjna, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji Kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane do Organizatorowi w formie pisemnej na adres Biura Organizatora lub w formie mailowej na adres: info@collegiumnovum.pl
 6. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 7. Organizator informuje, że konsumenci mają możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi przez konsumentów umowami – platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Organizatora to: info@collegiumnovum.pl. Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
 8. Organizator zastrzega jednak, iż nie stosuje alternatywnych metod rozstrzygania sporów z konsumentami, o ile nie wymagają tego wyraźnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie wyraża zgody na udział ani nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniach dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami.
 9. Postanowienia końcowe
 10. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z powodu zmiany przepisów prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, usprawnienia działania usług i obsługi Uczestników, zapobiegania nadużyciom, ze względów bezpieczeństwa, z powodu zmian w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych usług czy zmian redakcyjnych. Każda zmiana będzie dokonywana z odpowiednim wyprzedzeniem.
 11. Zmiana Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Uczestnika nabyte przed wejściem w życie zmian do Regulaminu.
 12. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 13. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 czerwca 2024 roku

Collegium Novum