Geografia

 • RRozszerzony

powtórzenie
uzupełnienie
usystematyzowanie

W Collegium Novum przygotowaliśmy dla Was kurs przygotowujący do matury 2025 dostosowany do dalszych planów edukacyjnych.

 • Poziom rozszerzony

WYBIERZ KURS

Geografia

16:30-19:30

Poniedziałek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Geografia

16:30-19:30

Wtorek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Geografia

16:30-19:30

Środa

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Geografia

16:30-19:30

Czwartek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Geografia

16:30-19:30

Piątek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Geografia

09:00-12:00

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Geografia

12:20-15:20

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Geografia

12:20-15:20

Niedziela

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Geografia

09:00-12:00

Niedziela

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

130 GODZIN ZAJĘĆ

łączna ilość godzin kursu z geografii
Najlepsza oferta na rynku edukacyjnym!

WYKŁADY + ĆWICZENIA

razem 104 godziny lekcyjne
tj. 26 spotkań po 4 godziny

KONSULTACJE I SEMINARIA

18 godzin lekcyjnych
uzupełniające z nauczycielem!

MATERIAŁY DO KURSU

arkusze maturalne,
ćwiczenia + wykłady
sprawdziany
próbne matury

WARSZTATY

4 godziny lekcyjne
Jednorazowe Warsztaty Umiejętności

DZIENNICZEK

pobieranie materiałów do nauki,
kontakt z wykładowcą,
sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie,
co jest zadane jako praca domowa

PRÓBNA MATURA

4 godziny lekcyjne
zewnętrzna matura próbna

NAGRANIA WYKŁADÓW

możliwość dodatkowego wykupienia dostępu do 40 godzin zarejestrowanych wykładów

Komu polecamy nasz kurs maturalny z geografii
 • Maturzystom przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025 z geografii na poziomie rozszerzonym,
 • Maturzystom przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025, którzy w procesie rekrutacyjnym na studia są zobowiązani do uzyskania dobrych wyników z matury z geografii na poziomie rozszerzonym ( np. SGH, UW, PW i inne)
 • Maturzystom przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2026 (trzecioklasiści),
 • Maturzystom z lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki z maturalne.

Ponadto kurs jest dla każdego kto chce:

 • uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • osób gotowych w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • w sposób systematyczny, bez presji czasu przygotować się do matury.
O KURSIE

Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym. Na jego całokształt składają się  wykłady, ćwiczenia oraz próbne egzaminy maturalne. W  trakcie zajęć kursanci przerobią maksymalną ilość ćwiczeń i zadań maturalnych wraz z odpowiedziami i szczegółowym omówieniem. Nasi nauczyciele – egzaminatorzy maturalni – wskażą, jakie błędy były najczęściej popełniane na egzaminach w latach ubiegłych i jak  ich uniknąć! Nauczymy jak przełożyć bardzo dobre przygotowanie merytoryczne na sukces egzaminacyjny. W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie umiejętności oceniane na egzaminie maturalnym – każde zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu.
Atrakcyjność naszych zajęć podnoszą także warsztatowe zajęcia dodatkowe w cenie kursu (zobacz w zakładce warsztaty na stronie głównej).

Uczestnicy kursu będą mieli sposobność uporządkowania i uzupełnienia wiedzy w zakresie terminologii geograficznej, faktów, zależności, prawidłowości i teorii niezbędnych dla zrozumienia zdarzeń geograficznych.

Na podstawie wymagań egzaminacyjnych zweryfikujemy zawartość podręczników, tak aby Maturzysta wiedział czego się uczyć!
W trakcie zajęć wykorzystujemy nowoczesne techniki i materiały dydaktyczne. Wszystko to ma na celu umożliwienie maksymalnego wykorzystania zajęć przez kursanta, tak aby sukces egzaminacyjny stał się faktem.

Całoroczny kurs z geografii Collegium Novum, to 130 godzin lekcyjnych, na które składają się:

 • 126 godzin zajęć z wykładowcą (wykłady, ćwiczenia, główna matura próbna, w tym 18 godzin konsultacji – repetytoriów z wykładowcą)
 • 4 godziny warsztatów umiejętności (zobacz w zakładce warsztaty umiejętności na stronie głównej)
 • wszystkie drukowane materiały do zajęć oraz w/w podręczniki
 • prace domowe (nie wliczane przez nas do godzin kursu).
PROGRAM ZAJĘĆ - JAK UCZYMY

Na pierwszych zajęciach kursanci otrzymują szczegółowy autorski program zajęć oraz harmonogram kursu. Merytoryczny program zajęć opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne, spełniające ogólnopolską normę wiedzy i umiejętności oczekiwaną od absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, ogłoszoną przez Ministra Nauki. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z geografii jest  dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2025 i jest on dostosowany do poziomu rozszerzonego.

Bez względu na to, czego uczono w szkole, na maturze wymagane będzie wyłącznie to, co zostało opisane w wymaganiach egzaminacyjnych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Sposób nauczania, czyli jak pracujemy
Podstawą organizacji pracy na zajęciach jest dla nas właściwa obustronna komunikacja na linii słuchacz – wykładowca. Wykładowcy na zajęciach skutecznie mobilizują słuchaczy do interakcji.

Poszczególne zadania są tak dobrane, aby poprzez ich rozwiązywanie można było:

 • powtórzyć, ugruntować i usystematyzować materiał teoretyczny,
 • przećwiczyć rozwiązywanie różnych typów zadań,
 • nabyć tzw. ogłady egzaminacyjnej, aby poradzić sobie nawet w niestandardowych zadaniach.

Cały czas zajęć jest efektywnie i bardzo praktycznie wykorzystany:

 • wykłady: w trakcie zajęć zostanie powtórzony i uporządkowany, cały materiał zalecany w wymaganiach egzaminacyjnych, mających źródło w podstawie programowej. Przypominamy wiadomości zarówno z geografii fizycznej, jak i społeczno – gospodarczej, proporcjonalnie do wymagań.  Na wykładach wykorzystujemy nowoczesne multimedialne techniki prezentacji materiału. Pracujemy opierając się na różnorodnych źródłach informacji geograficznej min: atlasy, zdjęcia multimedialne, tabele statystyczne, wykresy, schematy itd.
 • ćwiczenia – w trakcie zajęć rozwiązujemy zadania pogrupowane w działy tematyczne: geografia fizyczna, geografia społeczno – ekonomiczna świata, geografia Polski, problemy współczesnego świata.
  Poza tym na przykładach konkretnych arkuszy egzaminacyjnych, typowych zadań pojawiających się w arkuszach maturalnych tzn.: zadań otwartych (krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi), „z luką”, zadań zamkniętych, zadań wielokrotnego wyboru, zadań typu prawda-fałsz uczymy, jak przełożyć wiedzę teoretyczną na prawidłowe rozwiązania na maturze. Pracujemy z mapą, czytamy uważnie polecenia, analizujemy wykresy i schematy, prawidłowo stosujemy terminy geograficzne oraz formułujemy poprawnie gramatycznie i stylistycznie wnioski i prawidłowości. Poznacie w ten sposób czyhające na Was „pułapki” w rozwiązywaniu zadań.
 • konsultacje – zawsze, bez konieczności wcześniejszego umawiania się można porozmawiać indywidualnie z wykładowcą, uzyskać odpowiedź zarówno na pytania merytoryczne, jak i praktyczne.
 • prace domowe – wszystkie rozwiązania zadań z  prac domowych są analizowane na zajęciach z wykładowcą.

Efekty, jakie uzyskujemy:

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu, w tym zasadami oceniania;
 • poszerzenie wiedzy pod kątem poziomu rozszerzonego,
 • uwrażliwienie na czyhające pułapki przy rozwiązywaniu wszystkich typów zadań,
 • umiejętne, merytoryczne rozwiązywanie różnych typów zadań
 • skuteczne przygotowanie do egzaminu, zakończone sukcesem w rekrutacji na studia.

Wysokiej efektywności sprzyjają:

 • bardzo wysokie merytoryczne i praktyczne kwalifikacje naszych wykładowców,
 • bardzo praktyczne, efektywne i rzetelne organizowanie zajęć (= skuteczne), bez stresu szkolnego
 • bardzo duża ilość ilość materiałów do kursu.
CO OTRZYMUJESZ

czyli na co zwracamy szczególną uwagę:

 • pomoc w przygotowaniu do matury,
 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności geograficznych zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
 • wykształcenie umiejętności umożliwiających stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk i procesów społeczno – ekonomicznych i politycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych oraz w różnych skalach przestrzennych,
 • rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, krajowej, wielkich regionów i świata,
 • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z geografii,
 • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.

ponadto uczymy:

 • sposobów rozwiązywania wszystkich typów zadań egzaminacyjnych,
 • pracy z mapą,
 • uważnego czytania  polecenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na użyte czasowniki operacyjne,
 • jak obszerna powinna być prawidłowo udzielona odpowiedź,
 • uważnej analizy wszystkich źródeł informacji dołączonych do zadań (mapy, wykresy, tabele, grafiki),
 • dbałości o poprawność językową i właściwe wykorzystanie terminologii geograficznej,
 • umiejętnego formułowania wniosków dotyczących powiązań i zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka,
 • myślenia przyczynowo – skutkowego w kontekście zjawisk przyrodniczych i społeczno -ekonomicznych,
 • unikania błędów, najczęściej popełnianych przez zdających egzamin z geografii,
 • jak przełożyć bardzo dobre przygotowanie merytoryczne na prawidłowe rozwiązania w zadaniach, a w efekcie na sukces egzaminacyjny.
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
 • drukowane materiały do ćwiczeń, które obejmują testy tematyczne (zgodne z omawianym tematem) i arkusze maturalne z ubiegłych lat. Wszystkie materiały ćwiczeniowe będą miały formę nowoczesnej, praktycznej książki/skryptu do ćwiczeń z geografii, która będzie podzielona na kilka modułów.
 • prace domowe,
 • próbny egzamin maturalny z geografii na zakończenie kursu,
 • konsultacje – seminarium – 18 godzin dodatkowo do kursu całorocznego – każdy kursant, który uczęszcza na całoroczny kurs z geografii będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach z geografii tj. 18 godzinach dodatkowych do kursu całorocznego. Na konsultacjach zostaną dodatkowo omówione najtrudniejsze zagadnienia z geografii.
KOMENTARZE DO MATURY Z GEOGRAFII

Matura z Geografii 2024 już za Nami!

W tym roku rozszerzona matura z geografii cieszyła się ogromną popularnością. Chęć jej zdawania zadeklarowało blisko 64 tysiące osób i przedmiot ten jest na trzecim miejscu wśród tych wybieranych przez absolwentów zdających w nowej formule. Na drugim miejscu jest rozszerzona matematyka, a na szczycie rankingu język angielski na tym samym poziomie.

Uczniowie przystępujący do rozszerzonej matury z geografii musieli  wykazać się umiejętnością analizowania i interpretacji danych kartograficznych oraz wykorzystania technologii geoinformacyjnych. Powinni również rozumieć zjawiska astronomiczne, dynamikę procesów atmosferycznych, struktury gospodarcze i społeczne oraz problemy środowiskowe współczesnego świata. Egzamin obejmował także umiejętność analizowania zróżnicowania gospodarki rolnej i przemysłowej, a także urbanizacji i osadnictwa.

Na maturze 2024 z geografii pojawiły się zadania zamknięte – na dobieranie, typu prawda-fałsz czy uzupełnianie luk, a także otwarte, które weryfikują wiedzę ?i umiejętności ucznia z wielu dziedzin (interdyscyplinarne). Tak więc były zadania, które bardzo lubiliście, jak też te które prognozowaliśmy jako najtrudniejsze. Pojawiła się też nowy typ zadania – interpretacja obrazu.
W czasie testu musieliście się wykazać zdolnościami dotyczącymi czytania map, interpretowania danych statystycznych, wykonywania obliczeń matematycznych, czy rozumienia procesów zachodzących w przyrodzie, kosmosie i społeczeństwie.

Jak dotąd wszystkie rozszerzone egzaminy przysparzały tegorocznym maturzystom kłopotów. Opinie zdających maturę z geografii sugerują, że i ten arkusz nie należał do łatwych. Opinie Wasze są wyjątkowo w tym roku zróżnicowane i i skrajne. Część ?z Was uznaje, że egzamin był bardzo trudny, a część twierdzi że był nawet łatwy.

W mojej ocenie nie był najłatwiejszy, ale przystępny i na poziomie egzaminów z ostatnich lat.
Mam nadzieję, ze arkusz rozszerzony nie był zaskoczeniem dla Maturzystów, którzy ze mną pracowali. Tematy (zadania) na pewno wymagały wiedzy, jej wykorzystania ?w praktycznych sytuacjach. Myślę, że Maturzyści Collegium Novum, którzy pilnie pracowali, poradzili sobie z tym wyzwaniem. Wszystkie typy zadań, które pojawiły się w tegorocznym arkuszu były rozwiązywane na zajęciach – ćwiczeniach, a zagadnienia teoretyczne omawiane na wykładach.

Mam nadzieję, że wspólne 7 miesięcy pracy z zadaniami maturalnymi spowodowały, że nawet z takim arkuszem sobie poradziliście. Ciekawa jestem wyników. Jestem pewna, że ćwiczenie różnych wersji zadań się opłacało i da dobre rezultaty.?
Poniżej kilka moich refleksji nad zadaniami.

Zadania 1-8
Abiturienci mieli rozwiązać na podstawie dołączonej do arkusza mapy szczegółowej. Tym razem fragment Sudetów w okolicach Wałbrzycha.
W tej grupie były wszystkie typy zadań, które ćwiczyliśmy – bez zaskoczenia myslę. Nawet zadania związane z rekultywacją starych kopalń omawialiśmy przy okazji ostatnich arkuszy rozwiązywanych wspólnie. Mam nadzieję że nie sprawił Wam dużych kłopotów.

Zadania 10-16.
Zadania z klimatologii, hydrologii, geologii, procesów zewnętrznych.
Zadania te oceniam jako przystępne dla Naszych Maturzystów, typowe i odpowiadaliście na te zagadnienia wielokrotnie. Jedynie nowy typ zadania wykorzystujący obraz był trochę zaskoczeniem, ale samo pytanie do zrobienia. Mam nadzieję, że ta część była dla Was przystępna. Nawet zadania z geologii łatwe.
Zadania 17 – 21.
Zadania już z części gospodarczej geografii. Głównie z procesów demograficznych – analiza piramidy wieku; czynniki warunkujące rozmieszczenie ludności, w tym ekonomiczne; osadnictwo. Zadania wymagały analizy materiałów źródłowych, danych statystycznych, porównywania map i co najważniejsze wyciągania wniosków. Więc to była trudniejsza grupa zadań. Mam nadzieję, że nasze ciągłe ćwiczenia w zakresie formułowania wniosków na podstawie materiałów źródłowych pomogły Wam rozwiązać i te zadania.

Zadania 22- 27.
Zadania głównie z geografii rolnictwa Polski i Świata, w tym zalesienie. Były i zadania dotyczące rozmieszczenia upraw; warunków rozwoju rolnictwa w Polsce i Arabii Saudyjskiej; towarowości rolnictwa i jego związku z poziomem rozwoju gospodarczego.
Zadania wymagały wykazania logicznych związków przyczynowo – skutkowych i formułowania wniosków na podstawie materiałów źródłowych. Podobna grupa zadań do poprzedniej. Wymagająca analizy.

Zadania 28 – 31.  
Zadania z geografii przemysłu, transportu, handlu zagranicznego.
Nie było tego dużo. Dominowała energetyka, kolej, polityka energetyczna Unii Europejskiej. W sumie tak właśnie prognozowaliśmy.
Oczywiście te zadania również oparte były na interpretacji map. Część z nich zamkniętych, większość jednak otwartych – i tu trzeba było już sformułować kilku zdaniową odpowiedź,  podać prawidłowości czy wnioski.

Mam nadzieję, że pamiętając o zasadach, które omawialiśmy daliście radę w większości je rozwiązać.
Ogólnie arkusz średnie trudności, geografia fizyczna bardzo typowe zadania, w części ekonomicznej sporo zadań wymagających formułowania wniosków.
Jestem bardzo ciekawa opinii Naszych Absolwentów. Jestem jednocześnie pewna, że napisaliście i wyniki pozwolą spełnić marzenia o konkretnych studiach.
Trzymamy za WAS mocno kciuki!

Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich Maturzystów Collegium Novum, życząc, aby wyniki z egzaminu pomogły każdemu z Was osiągnąć sukces w realizacji „wymarzonej drogi w przyszłość”. No i oczywiście, dla Wszystkich fantastycznych, obfitujących w przygody WAKACJI!

Nauczyciel geografii Collegium Novum
Anna Kowalska

NOWOŚĆ: NAGRANIA WYKŁADÓW Z GEOGRAFII

Od roku szkolnego 2024/2025 wprowadzamy możliwość dokupienia do regularnego kursu dodatkowych wykładów online w wymiarze 40 godzin. W wykładach możesz uczestniczyć na żywo raz w tygodniu, bądź odsłuchać je w dowolnym, dogodnym dla Ciebie terminie.

COLLEGIUM NOVUM – MATURALNIE NAJLEPSI

Język angielski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Język polski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Chemia

R

Rozszerzony

Wos

R

Rozszerzony

Biologia

R

Rozszerzony

Matematyka

P

R

M

Podstawowy

Rozszerzony

Max

Historia sztuki

R

Rozszerzony

Geografia

R

Rozszerzony

Historia

R

Rozszerzony

Fizyka

R

Rozszerzony