Język polski - 130 godzin zajęć

Tworząc program kursu języka polskiego na rok szkolny 2024/2025, wzięliśmy pod uwagę zmiany w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej z uwzględnieniem znowelizowanej listy lektur oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące wymagań egzaminacyjnych, kryteriów oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

W Collegium Novum proponujemy zajęcia przygotowujące do części ustnej i pisemnej egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym i do części pisemnej na poziomie rozszerzonym, zarówno testu, jaki wypracowania.

Na zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego zapraszamy:

 • maturzystów, którzy przystępują do egzaminu w 2025 roku,
 • maturzystów z lat ubiegłych (zdających egzamin maturalny na nowych zasadach, którzy chcą poprawić swoje wyniki),

oraz wszystkich, którym:

 • samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne,
 • gotowi są w gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • chcą systematycznie i bez stresu przygotować się do matury.

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Program kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym obejmuje:

 • Wykłady, których celem jest powtórzenie zagadnień z historii literatury i rozumienia procesów niej zachodzących.
 • Omówienie treści i problematyki lektur obowiązkowych.
 • Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań otwartych do testu historycznoliterackiego.
 • Ćwiczenie umiejętności doboru utworów literackich do każdej maturalnej formy wypowiedzi, zarówno ustnej, jak i pisemnej.
 • Ćwiczenie umiejętności doboru kontekstów do różnych form wypowiedzi.
 • Ćwiczenie tworzenia form pisemnych: wypracowania i interpretacji wiersza wskazanego w temacie wypracowania.
 • Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu popularnonaukowego lub publicystycznego i rozwiązywania zadań otwartych do testu „Język polski w użyciu”.
 • Ćwiczenie umiejętności porównywania, analizowania, uogólniania, syntetyzowania problematyki dwóch tekstów nieliterackich.
 • Ćwiczenie umiejętności redagowania notatki syntetyzującej.
 • Przygotowanie do ustnej części egzaminu maturalnego poprzez omawianie zadań jawnych z listy opublikowanej na stronach CKE oraz zadań niejawnych przygotowanych przez nauczycieli.
 • Przygotowanie do wygłaszania wypowiedzi monologowej do zadań jawnych i niejawnych na maturze ustnej (poprawnej pod względem merytorycznym, kompozycyjnym oraz językowo-stylistycznym).
 • Przygotowanie do udziału w rozmowie z komisją egzaminacyjną podczas matury ustnej.
 • Ćwiczenie umiejętności interpretacji tekstu ikonicznego.
 • Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.
 • Sprawdziany w postaci matury próbnej.

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.
Program kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym obejmuje:

 • Wykłady, których celem jest powtórzenie zagadnień z zakresu historii i teorii literatury.
 • Omówienie treści i problematyki lektur obowiązkowych z zakresu podstawowego i rozszerzonego.
 • Ćwiczenie umiejętności czytania tekstów literackich i nieliterackich, ich analizowania i syntetyzowania w kontekście historyczno- lub teoretycznoliterackim oraz kulturowym.
 • Ćwiczenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania).
 • Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań testowych.
 • Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.
 • Sprawdziany w postaci matury próbnej.

Każdy uczestnik kursu na pierwszych zajęciach otrzymuje harmonogram spotkań oraz program zajęć z tematami. Autorski program zajęć oparty jest na wytycznych z informatora CKE, wymaganiach Kuratorium Oświaty oraz o naszym doświadczeniu.
 
Materiały do zajęć

W ramach kursu otrzymacie materiały oraz podręczniki (w formie drukowanej lub/i elektronicznej).
W trakcie zajęć wykorzystujemy nowoczesne techniki nauczania i pomoce dydaktyczne.
Wszystkie drukowane materiały, jak i prezentacje oraz podręczniki, są w cenie kursu!
 
Atrakcyjność naszych zajęć podnoszą także dodatkowe warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki (w cenie zajęć - patrz zakładka warsztaty).