Historia sztuki - 124 godziny zajęć

Dla Matury 2025 w program naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

Na nasz kurs maturalny z historii sztuki zapraszamy:
 • maturzystów (matura w 2025) którzy, zamierzają zdawać na kierunki gdzie historia sztuki jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • maturzystów -  matura w 2026 roku;
 • maturzystów z lat ubiegłych (zdający egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne).

oraz wszystkich:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą systematycznie bez stresu przygotować się do egzaminu.

Jest to jedyny tak profesjonalny kurs z tego obszernego przedmiotu.
W ramach jednych zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym. Na zajęciach uczniowie oglądają  dużą ilość reprodukcji, oraz otrzymują z prezentacji multimedialnych wydruki. W programie  kursu wyjście do muzeum. Zajęcia prowadzi nauczyciel i egzaminator OKE. Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym. W trakcie zajęć wykorzystujemy nowoczesne techniki i materiały dydaktyczne. Są nimi w szczególności prezentacje multimedialne, strefa kursanta - będąca platformą wymiany materiałów i informacji oraz e-strefa egzaminacyjna. Wszystko to ma na celu umożliwienie maksymalnego wykorzystania zajęć przez kursanta.
 
Cel kursu
Po zakończonym kursie słuchacz potrafi:

 • określić: style, twórców i dzieła europejskiego kręgu kulturowego,
 • korzystać z różnych źródeł informacji,
 • analizować dzieła sztuki,
 • formułować spójną logiczną wypowiedź pisemną.

Program kursu
Każdy kurs posiada swój autorski program, zgodny z podstawą programową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Program szczegółowy wraz z harmonogramem spotkań, sprawdzianów, egzaminów otrzymujecie Państwo na pierwszych zajęciach. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z historii sztuki jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze w roku 2025. Ponadto, program może podlegać bieżącym modyfikacjom zgodnym z potrzebami naszych kurantów.


Sposób nauczania
Forma mieszna: wykłady, ćwiczenia, seminarium, konsultacje, sprawdziany, wyjście do muzeum, matura próbna.

 • wykłady: (repetytorium) powtórzenie i uporządkowanie materiału;
 • ćwiczenia: (np: analiza zjawisk artystycznych);
 • konsultacje indywidualne: konsultacje dot. prac pisemnych.

Rezultaty
Oczekiwane rezultaty po kursie:

 • kompletne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu;
 • umiejętność korzystania i przetwarzania informacji (analiza porównawcza);
 • formułowanie przejrzystej i logicznej wypowiedzi pisemnej.

Materiały do zajęć
Na każdych zajęciach kursanci otrzymują fragment materiału w postaci wydruku (dotyczącego właśnie omawianych tematów). Z tych poszczególnych fragmentów powstaje spójny i bardzo obszerny (ponad 300 stron) skrypt, umożliwiający przypomnienie materiału w krótkim czasie. Materiały do ćwiczeń i wykładów opracowuje wykładowa:

 • w formie elektronicznej (on-line)
 • w tradycyjnej (materiały drukowane) - na każdych zajęciach.