Historia - 130 godzin zajęć

Historia - refleksje po maturze 2022

17 maja 2022 roku o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z historii. Po analizie arkusza jestem spokojna o wyniki moich kursantów, którzy rzetelnie pracowali w trakcie trwania kursu i poświęcali czas na rozwiazywanie zadań i analizę źródeł.

Zadania były na właściwym poziomie, sprawdzały umiejętności złożone z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej oraz tworzenie narracji historycznej.

Arkusz zawierał 28 zadań różnego typu, które odnosiły się do zagadnień z historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury i sztuki na przestrzeni wieków. Każde zadanie wyposażone było w materiał źródłowy. Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach lub konsultacjach. Wielokrotnie  np. odnosiliśmy się do postaci historycznych, terminologii historycznej, analizowaliśmy materiał ikonograficzny. Nie powinny sprawić problemów moim kursantom zadania związane z analizą map, plakatów propagandowych czy tabel statystycznych ponieważ wszystkie ćwiczenia miały swoje odpowiedniki w zadaniach rozwiązywanych na zajęciach.

Zadanie 29 to wypracowanie. Zdający mieli możliwość wyboru jednego spośród pięciu tematów, które są  zróżnicowane według epok oraz obszarów historii.

Tematy wypracowań:

1. Opisz ekspansję Aleksandra Wielkiego i oceń jej skutki.

2. Scharakteryzuj polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw krzyżowych oraz oceń skutki ruchu krucjatowego.

3. Wyjaśnij genezę i scharakteryzuj postanowienia unii lubelskiej.

4. Scharakteryzuj i oceń politykę Napoleona Bonaparte wobec sprawy polskiej. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.

5. Scharakteryzuj stalinizm w Polsce jako przykład systemu totalitarnego w jego wymiarze politycznym, społeczno-gospodarczym i kulturowym. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.

Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania i oceny zjawisk, procesów, wydarzeń historycznych. To uczeń musi dokonać selekcji i hierarchizacji faktów oraz przedstawić je w spójnym, logicznym wywodzie uwzględniając różne aspekty i złożoność zjawisk historycznych. Realizacja tematów nie powinna nastręczać trudności kursantom.

Pozdrawiam  AK, DM

 

Historia - refleksje po maturze 2020

 

24 czerwca 2020 roku o godzinie 14.00 maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z historii. Po analizie arkusza jestem spokojna o wyniki moich kursantów, którzy rzetelnie pracowali w trakcie trwania kursu i poświęcali czas na rozwiazywanie zadań i analizę źródeł.

Zadania były na właściwym poziomie, sprawdzały umiejętności złożone z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej oraz tworzenie narracji historycznej.

Arkusz zawierał 28 zadań różnego typu, które odnosiły się do zagadnień  z historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury i sztuki na przestrzeni wieków. Każde zadanie wyposażone było w materiał źródłowy. Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki ?w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach. Wielokrotnie  np. odnosiliśmy się do postaci historycznych, terminologii historycznej, analizowaliśmy materiał ikonograficzny. Nie powinny sprawić problemów moim kursantom zadania związane z analizą map, plakatów propagandowych czy tabel statystycznych, ponieważ wszystkie ćwiczenia miały swoje odpowiedniki w zadaniach rozwiązywanych na zajęciach.

Zadanie 29 to wypracowanie. Zmiany wprowadzone w arkuszu od 2015 roku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom abiturientów. Zdający mieli możliwość wyboru jednego spośród pięciu tematów, które są  zróżnicowane według epok oraz obszarów historii.

Tematy wypracowań:

 1. Od religii prześladowanej do religii panującej. Scharakteryzuj zmiany w sytuacji chrześcijan i statusie ich religii w imperium rzymskim I–IV wieku.
   
 2. Miasta zawsze pełniły funkcję drogowskazu. Odnieś się do powyższej tezy, charakteryzując polityczną, społeczno-gospodarczą i kulturową rolę miast w średniowiecznej Europie.
   
 3. Wyjaśnij przyczyny i scharakteryzuj przejawy kryzysów wewnętrznych Rzeczypospolitej
  w XVII wieku.

   
 4. Porównaj procesy zjednoczeniowe Włoch oraz Niemiec w XIX wieku. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.
   
 5. Scharakteryzuj najważniejsze problemy społeczne II Rzeczypospolitej i oceń próby ich rozwiązania. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.
   

Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania i oceny zjawisk, procesów, wydarzeń historycznych. To uczeń musi dokonać selekcji i hierarchizacji faktów oraz przedstawić je w spójnym, logicznym wywodzie uwzględniając różne aspekty i złożoność zjawisk historycznych. Realizacja tematów nie powinna nastręczać trudności kursantom.

pozdrawiam

Anna

nauczyciel historii Collegium Novum
 
 
Historia - refleksje po maturze 2019
 
20 maja 2019 roku o godzinie 14.00 maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z historii. Po analizie arkusza jestem spokojna o wyniki moich kursantów, którzy rzetelnie pracowali w trakcie trwania kursu i poświęcali czas na rozwiazywanie zadań i analizę źródeł.

Zadania były na właściwym poziomie, sprawdzały umiejętności złożone z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej oraz tworzenie narracji historycznej.

Arkusz zawierał 25 zadań różnego typu, które odnosiły się do zagadnień z historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury i sztuki na przestrzeni wieków. Każde zadanie wyposażone było w materiał źródłowy. Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach. Wielokrotnie  np. odnosiliśmy się do postaci historycznych, terminologii historycznej, analizowaliśmy materiał ikonograficzny. Nie powinny sprawić problemów moim kursantom zadania związane z analizą map, plakatów propagandowych czy tabel statystycznych ponieważ wszystkie ćwiczenia miały swoje odpowiedniki w zadaniach rozwiązywanych na zajęciach.

Zadanie 26 to wypracowanie. Zmiany wprowadzone w arkuszu od 2015 roku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom abiturientów. Zdający mieli możliwość wyboru jednego spośród pięciu tematów, które są  zróżnicowane według epok oraz obszarów historii.

Tematy wypracowań:
1. Porównaj sytuację niewolników w społeczeństwach starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu.
2. Karol Wielki był prekursorem zjednoczonej Europy. Ustosunkuj się do powyższej tezy, charakteryzując dokonania tego władcy w aspekcie politycznym, gospodarczymi kulturowym.
3. Przedstaw wpływ idei oświeceniowych na zmiany ustrojowe, społeczno-gospodarcze i kulturowe w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej.
4. Brak wiary w zwycięstwo, dysproporcja sił czy obojętność Europy na los Polaków? Scharakteryzuj przyczyny upadku powstania listopadowego i oceń, która z nich miała decydujący wpływ na jego klęskę. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.
5. Polska wobec agresji sąsiadów. Scharakteryzuj i oceń postawę polskiej armii, władz i społeczeństwa, a także sojuszników Polski w trakcie wojny obronnej w 1939 roku. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.
Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania i oceny zjawisk, procesów, wydarzeń historycznych. To uczeń musi dokonać selekcji i hierarchizacji faktów oraz przedstawić je w spójnym, logicznym wywodzie uwzględniając różne aspekty i złożoność zjawisk historycznych. Realizacja tematów nie powinna nastręczać trudności kursantom. Temat 1 w podobnym ujęciu był omawiany w materiale 11.
 
Anna
nauczyciel historii Collegium Novum
 
 
Historia - refleksje po maturze 2018
 
16 maja 2018 roku o godzinie 14.00 maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z historii. Po analizie arkusza jestem spokojna o wyniki moich kursantów, którzy rzetelnie pracowali w trakcie trwania kursu i poświęcali czas na rozwiazywanie zadań i analizę źródeł.

Zadania były na właściwym poziomie, sprawdzały umiejętności złożone z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej oraz tworzenie narracji historycznej.

Arkusz zawierał 25 zadań różnego typu, które odnosiły się do zagadnień z historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury i sztuki na przestrzeni wieków. Każde zadanie wyposażone było w materiał źródłowy. Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach. Wielokrotnie  np. odnosiliśmy się do postaci historycznych (zadanie 2, 3), terminologii historycznej (zadanie 4, 9.3, 12, 13.1, 24), analizowaliśmy materiał ikonograficzny (zadanie 15, 17). Nie powinny sprawić problemów moim kursantom zadania związane z analizą map, plakatów propagandowych czy tabel statystycznych ponieważ wszystkie ćwiczenia miały swoje odpowiedniki w zadaniach rozwiązywanych na zajęciach.

Zadanie 26 to wypracowanie, które od lat stwarza najwięcej kłopotów. Zmiany wprowadzone w arkuszu od 2015 roku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom abiturientów. Zdający mieli możliwość wyboru jednego spośród pięciu tematów, które są  zróżnicowane według epok oraz obszarów historii.

Tematy wypracowań:

 
 1. Porównaj i oceń wpływ warunków naturalnych na rozwój cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu oraz Grecji. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.
   
 2. Średniowiecze było epoką niespotykanej ani przedtem, ani później jedności kulturalnej. Ustosunkuj się do powyższej tezy, charakteryzując dorobek tej epoki w zakresie piśmiennictwa, filozofii, architektury i sztuki (z uwzględnieniem kultury polskiego średniowiecza).
   
 3. Własna niemoc czy obca przemoc? Rozstrzygnij, jakie przyczyny – wewnętrzne czy zewnętrzne – miały decydujący wpływ na upadek Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku. Odpowiedź uzasadnij.
   
 4. Polacy wobec groźby wynarodowienia. Scharakteryzuj politykę Niemiec oraz Rosji wobec Polaków po upadku powstania styczniowego i oceń jej skuteczność. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.
   
 5. 5. Od niepodległości do niepodległości. Porównaj międzynarodowe uwarunkowania odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 i 1989 roku.
Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania i oceny zjawisk, procesów, wydarzeń historycznych. To uczeń musi dokonać selekcji i hierarchizacji faktów oraz przedstawić je w spójnym, logicznym wywodzie uwzględniając różne aspekty i złożoność zjawisk historycznych. Realizacja tematów nie powinna nastręczać trudności kursantom, bowiem wielokrotnie ćwiczyliśmy te umiejętności, co więcej zwracaliśmy uwagę na wpływ warunków naturalnych na narodziny cywilizacji starożytnych, omawialiśmy uniwersalizm epoki średniowiecza, przyczyny upadku Rzeczypospolitej, walkę o odzyskanie niepodległości i suwerenności. Natomiast temat 4 w podobnym ujęciu był na próbnej maturze w grudniu 2018 r.

pozdrawiam wszystkich maturzystów
Anna

 
 
Historia - refleksje po maturze 2017
 
15 maja 2017 roku o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z historii. Po analizie arkusza jestem spokojna o wyniki moich uczniów, którzy rzetelnie pracowali w trakcie trwania naszego kursu maturalnego i poświęcali czas na rozwiazywanie zadań i analizę źródeł.
 
Zadania były na właściwym poziomie, sprawdzały umiejętności złożone z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej oraz tworzenie narracji historycznej.
 
Arkusz zawierał 26 zadań różnego typu, które odnosiły się do zagadnień z historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury na przestrzeni wieków. Każde zadanie wyposażone było w materiał źródłowy. Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach. Wielokrotnie  np. odnosiliśmy się do: postaci faraona Amenhotepa IV i jego reformy religijnej (zadanie 1), wojen grecko - perskich (zadanie 2), terminologii historycznej (zadanie 3, 4,  5, 11, 16, 21, 23.1), artykułów henrykowskich (zadanie 11), II pokoju toruńskiego (Zadanie 9),  istoty władzy ?w różnych epokach (zadanie 12.2), czy aktu 5 listopada i jego znaczenia (zadanie 9). Nie powinny sprawić problemów moim kursantom zadania związane z analizą map, plakatów propagandowych czy tabel statystycznych ponieważ wszystkie ćwiczenia miały swoje odpowiedniki w zadaniach rozwiązywanych na zajęciach.
 
Zadanie 27 to wypracowanie, które od lat stwarza najwięcej kłopotów. Zmiany wprowadzone w arkuszu od 2015 roku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom abiturientów. Zdający mieli możliwość wyboru jednego spośród pięciu tematów, które są  zróżnicowane według epok oraz obszarów historii.
 
Tematy wypracowań:
 
 1. Dlaczego doszło do upadku republiki rzymskiej? Odpowiedz na pytanie, charakteryzując przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Rzymie w okresie II–I w. p.n.e. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 26–27). 
   
 2. Uwzględniając międzynarodowe położenie Polski, porównaj metody prowadzenia i oceń efekty polityki zagranicznej Władysława Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego.
   
 3. Reformacja zarówno osłabiła, jak i wzmocniła Kościół katolicki. Ustosunkuj się do powyższej tezy, analizując wydarzenia z historii Europy XVI w. ?(z uwzględnieniem przemian w dziedzinie kultury). 
   
 4. Małe państwo wielkich nadziei. Uzasadnij trafność tego określenia w stosunku do Księstwa Warszawskiego, charakteryzując ustrój polityczny, wysiłek militarny i gospodarczy tego państwa. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 28–29).
   
 5. Przedstaw bilans gospodarki II RP, charakteryzując sukcesy i porażki polskiej polityki ekonomicznej w latach 1918–1939. 

Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania i oceny zjawisk, procesów, wydarzeń historycznych. To uczeń musi dokonać selekcji i hierarchizacji faktów oraz przedstawić je w spójnym, logicznym wywodzie uwzględniając różne aspekty i złożoność zjawisk historycznych. Realizacja tematów nie powinna nastręczać trudności kursantom, bowiem wielokrotnie ćwiczyliśmy te umiejętności, co więcej na kursach do matury Collegium Novum zwracaliśmy uwagę na: przyczyny kryzysu republiki rzymskiej (temat 1), panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w kontekście polityki zagranicznej i jej oceny (temat 2), reformację i jej skutki dla historii Europy (temat 3). Natomiast temat 4 i 5 przerabialiśmy na zajęciach, co więcej temat 4 odnośnie Księstwa Warszawskiego pojawił się na próbnej maturze, którą kursanci pisali w kwietniu 2017 r., a przykładowe wypracowanie na temat gospodarki II RP analizowaliśmy na zajęciach.

pozdrawiam Anna

 
 
Historia - refleksje po maturze 2016
 
17 maja 2016 roku o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z historii. Po analizie arkusza jestem spokojna o wyniki moich kursantów. Zadania były na właściwym poziomie, sprawdzały umiejętności złożone z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej oraz tworzenie narracji historycznej.
 
Arkusz zawierał 26 zadań różnego typu, które odnosiły się do zagadnień ?z historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury na przestrzeni wieków. Każde zadanie wyposażone było w materiał źródłowy. Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach. Wielokrotnie  np. odnosiliśmy się do: tezy „zdobyta Grecja podbiła dzikiego zdobywcę” (zadanie 2), traktatu w Verdun (zadanie 4), przywilejów szlacheckich (zadanie 7),  istoty władzy w różnych epokach (zadanie 12), koncepcji trzeciego Rzymu (zadanie 9) czy elekcji vivente rege ( zadanie 10). Nie powinny sprawić problemów moim kursantów zadania związane z analizą map i planu bitwy, ponieważ takie ćwiczenia wykonywaliśmy na zajęciach.
 
Zadania wyposażone w materiał ikonograficzny były dość łatwe w analizie ?i interpretacji np. pieczęć z okresu powstania styczniowego, rysunek francuski odnoszący się do kolonizacji, plakat propagandowy z okresu plebiscytów czy II wojny światowej.
 
Zadanie 27 to wypracowanie, które od lat stwarza najwięcej kłopotów. Zmiany wprowadzone  w arkuszu od 2015 roku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom abiturientów. Zdający mieli możliwość wyboru jednego spośród pięciu tematów, które są  zróżnicowane według epok oraz obszarów historii.
 
Tematy wypracowań:
 1. Od państwa-miasta do uniwersalnego imperium. Przedstaw etapy ekspansji starożytnego Rzymu i oceń jej skutki. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 25–26).
   
 2. Scharakteryzuj polityczne i kulturowe konsekwencje włączenia Polski Piastów do wspólnoty państw chrześcijańskich (X–XIV w.).
   
 3. Gdańsk jako polski i międzynarodowy ośrodek gospodarczy. Scharakteryzuj rolę Gdańska w gospodarce Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie od 2. poł. XV w. do końca XVII w. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 27– 29).
   
 4. „Nikt na całym świecie Polski nie chce” – tak oceniał sytuację w 1914 r. polski historyk i polityk Michał Sokolniki. Wykaż, jak zmieniała się polityka mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej.
   
 5. Scharakteryzuj przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce w latach 1971–1980.
   

Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania i oceny zjawisk, procesów, wydarzeń historycznych. To uczeń musi dokonać selekcji i hierarchizacji faktów oraz przedstawić je w spójnym, logicznym wywodzie uwzględniając różne aspekty ?i złożoność zjawisk historycznych. Realizacja tematów nie powinna nastręczać trudności kursantom, bowiem wielokrotnie ćwiczyliśmy te umiejętności w trakcie całorocznych kursów maturalnych w Collegium Novum, co więcej zwracaliśmy uwagę na: skutki podbojów rzymskich (temat 1), znaczenie przyjęcia chrztu jako jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski (temat 2), czy znaczenia Pomorza Gdańskiego i Gdańska.

pozdrawiam Anna
 
 
Historia - refleksje po maturze 2015
 
19 maja 2015 roku o godzinie 14.00 maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z historii. Po analizie arkusza jestem spokojna o wyniki moich kursantów. Zadania były na właściwym poziomie (ani za łatwe, ani za trudne) ?i sprawdzały umiejętności złożone z zakresu chronologii historycznej, analizy ?i interpretacji historycznej oraz tworzenie narracji historycznej.
 
Arkusz zawierał 21 zadań różnego typu, które odnosiły się do zagadnień ?z historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury na przestrzeni epok. Każde zadanie wyposażone było materiał źródłowy. Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach. Wielokrotnie odnosiliśmy się do: koncepcji  pochodzenia władzy w różnych epokach (zadanie 4), wpływu warunków naturalnych na działalność człowieka (zadanie 1), ustrojów i ich cech (zadanie 2 i 6), zagadnień związanych polityką zagraniczną Piastów (zadanie 5).
 
Dziesięć zadań wyposażonych było w materiał ikonograficzny, który był  łatwy w analizie i interpretacji np. alegoria I rozbioru Polski, którą omawialiśmy na zajęciach, portret szlachcica, karykatura Napoleona Bonaparte czy plakaty propagandowe z XX wieku.
 
Zadanie 22 to wypracowanie, które od lat stwarza najwięcej kłopotów. Zmiany wprowadzone  w arkuszu od 2015 roku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom abiturientów. Zdający mieli możliwość wyboru jednego spośród pięciu tematów, które są  zróżnicowane według epok oraz obszarów historii.
 
Tematy wypracowań:
 1. Załamanie się imperium rzymskiego w V w. mogłoby nastąpić nawet bez interwencji barbarzyńskich najeźdźców – Christopher Dawson. Scharakteryzuj wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na upadek cesarstwa zachodniorzymskiego i ustosunkuj się do zacytowanej tezy historyka brytyjskiego.
   
 2. Wyjaśnij wpływ uwarunkowań zewnętrznych i lokalnych na gospodarkę polską w okresie rozbicia dzielnicowego. W pracy odwołaj się do materiałów źródłowych.
   
 3. Rozstrzygnij, czy reformacja stanowiła czynnik dezintegrujący społeczeństwo monarchii polsko-litewskiej za panowania ostatnich Jagiellonów ?i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII w. Odpowiedź uzasadnij.
   
 4. Czy zgadzasz się z opinią opublikowaną w XIX w. na łamach emigracyjnego pisma „Baczność”, że rewolucja społeczna, ażeby była narodową– potrzebuje powstania. Powstanie, żeby żyć – potrzebuje rewolucji społecznej? Odpowiedź uzasadnij. W pracy odwołaj się do materiałów źródowych.
   
 5. Anglia miała wybór pomiędzy wojną i hańbą. Wybrała hańbę, ale będzie miała wojnę – Winston Churchill. Scharakteryzuj i oceń stanowisko Wielkiej Brytanii wobec polityki III Rzeszy w latach 1933–1940 i ustosunkuj się do wypowiedzi Winstona Churchilla z 1938 r.
   
Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania i oceny zjawisk, procesów, wydarzeń historycznych. To uczeń musi dokonać selekcji i hierarchizacji faktów oraz przedstawić je w spójnym, logicznym wywodzie uwzględniając różne aspekty ?i złożoność zjawisk historycznych. Sposób realizacji tematów nie powinien nastręczać trudności kursantom, bowiem wielokrotnie ćwiczyliśmy ?te umiejętności na kursach maturalnych w Collegium Novum. A tematy ze starożytności i średniowiecza to tematy trafione, które omawialiśmy i pisaliśmy na zajęciach. 

Pozdrawiam Anna
 

Historia - refleksje po maturze 2014
 

20 maja 2014 absolwenci zmierzyli się na egzaminie maturalnym z historią. Jako egzaminator oceniam arkusz jako standardowy. Pytania były sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, nie wykraczały poza zakres wiedzy, mieszczący się w katalogu standardów egzaminacyjnych.  

 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym składa się z trzech części. 

Część I to test sprawdzający wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych głównie dla poziomu podstawowego. Zadania otwarte i zamknięte uwzględniały historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą oraz historię kultury na przestrzeni epok. Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki  w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach np. zadanie z planem miasta, drzewem genealogicznym, mapą, ikonografią czy tekstem źródłowym. Zwracałam uwagę na zajęciach, że pojawią się zadania  z analizą wiersza (zadanie 9). Tę część oceniam jako łatwą i myślę, że moi kursanci wykonali ją na 100%.

 

Część II i III zatytułowano „Społeczeństwa wobec najeźdźców, okupantów i zaborców od starożytności do XX wieku”

Zadania w części II i III sprawdzają wiadomości i umiejętności opisane w standardach dla poziomu rozszerzonego. 

Część II - analiza materiału źródłowego - odnosiła się do najważniejszych konfliktów i związanych z nimi skutków na przestrzenie dziejów – od wojen punickich do powstania kościuszkowskiego. Zadania nie powinny być trudne dla moich kursantów, ponieważ wszystkie zagadnienia dokładnie omawialiśmy i ćwiczyliśmy na zajęciach analizują materiał źródłowy np. mowa Jana Bażyńskiego (źródło C), potop szwedzki i traktat w Radnot (źródło F), obraz Matejki „Rejtan” (I). Wszystkie polecenia wymagały od abiturientów tylko wnikliwej analizy tekstów. Ćwiczyliśmy tę umiejętność na zajęciach – ufam, że skutecznie. Pytania do źródeł były jasne i zrozumiałe co pozwala mieć nadzieję, że takie również będą odpowiedzi (nie wymagały bowiem od zdającego wnioskowania tylko analizy i oceny – co zawsze było dużo łatwiejsze dla kursantów). 


Część III to wypracowanie, które od lat stwarza najwięcej kłopotów. Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania (scharakteryzuj, czyli opisz przebieg wydarzeń historycznych z podaniem najważniejszych 

wydarzeń, przyczyn, następstw, głównych uczestników wydarzeń)  i oceny postaw Polaków wobec zaborców i władzy komunistycznej. Oba  tematy  były  sformułowane  w  taki  sposób,  by  maturzyści  mogli  zaprezentować  swoje stanowisko, przedstawić własną ocenę wydarzeń  historycznych, odnieść  się  do dyskusji  historyków. 

 

Pierwszy  temat - Bić się czy nie bić? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec zaborców w XIX wieku - należy do zagadnień,  które  są  przedmiotem  pogłębionej  analizy ,  a  treści  związane  z  tym tematem  realizowane  są  na  każdym  etapie  kształcenia  historycznego,  od  szkoły  podstawowej poczynając. Tematyka zaborów oraz ocena postawy romantycznej i pozytywistycznej została „przerobiona” na zajęciach w formie pisemnej połączonej z analizą źródeł.

 

Drugi temat  - Przystosowanie czy opór? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec władzy komunistycznej w latach 1945–1956 -  obejmował stosunkowo krótki przedział czasu i dotyczył postaw wobec systemu władzy komunistycznej w  latach 1945 –1956. Wymagał od maturzystów znajomości procesu przejmowania władzy przez komunistów, ukazania sił politycznych walczących przeciw wyłącznym rządom partii komunistycznej i ukazania jak społeczeństwo opierało się narzuconej władzy lub jak z nią współdziałało. Tematyka ta została także omówiona na zajęciach w oparciu o materiał źródłowy. 

 

Zaskoczeniem, choć pozytywnym mogło być to, że tematy uczeń musi dokonać selekcji faktów i w logicznym wywodzie je przedstawić. Sposób realizacji tematu nie powinien nastręczać trudności kursantom, bowiem wielokrotnie ćwiczyliśmy tę umiejętność.

AnnaHistoria - refleksje po maturze 2013

Jako egzaminator z siedmioletnim stażem, maturę rozszerzoną z historii 2013 oceniam jako przystępną i dość łatwą. Pytania były sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, nie wykraczały poza zakres wiedzy, mieszczący się w katalogu standardów egzaminacyjnych.

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym składa się z trzech części.

Część I to test sprawdzający wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych głównie dla poziomu podstawowego. Zadania otwarte i zamknięte uwzględniały historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą oraz historię kultury na przestrzeni epok. Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach. Część II i III zatytułowano „Żołnierze i dowódcy w konfliktach zbrojnych od starożytności do XX w.

Zadania w części II i III sprawdzają wiadomości i umiejętności opisane w standardach dla poziomu rozszerzonego.

Część II - analiza materiału źródłowego - odnosiła się do wybitnych wodzów zarówno ?z historii Polski, jak i powszechnej. Zadania nie powinny być trudne dla moich kursantów, ponieważ postaci dowódców i metody walk omawialiśmy na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem m.in.: Hannibala, Juliusza Cezara, Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego, Józefa Sowińskiego, Władysława Sikorskiego, Władysława Andersa.

Część III to wypracowanie, które od lat stwarza najwięcej kłopotów. Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania i oceny zjawisk ?i wydarzeń historycznych. To uczeń musi dokonać selekcji faktów i w logicznym wywodzie je przedstawić. Sposób realizacji tematu nie powinien nastręczać trudności kursantom, bowiem wielokrotnie ćwiczyliśmy tę umiejętność.

Temat I
„Krzyżacy – krzewiciele chrześcijaństwa nad Bałtykiem czy najeźdźcy? Scharakteryzuj ?i oceń działalność zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem od XIII do początku XVI w.”
Temat jest częściowo zbieżny z tematem próbnej matury, którą kursanci pisali w kwietniu. Poza tym na zajęciach przerabialiśmy materiał źródłowy zwiany z problematyką krzyżacką i ich obecnością nad Bałtykiem.

Temat II
„Nasze granice? [...] Wszędzie, gdzie nasi walczą i giną. Scharakteryzuj udział żołnierzy polskich ?w walkach poza krajem w czasie II wojny światowej i oceń wpływ ich czynu zbrojnego na kształt niepodległej Polski”.
Temat mógł być zaskoczeniem, ponieważ odnosi się do historii II wojny światowej. Na zajęciach omawialiśmy problem dwóch wizji Polski i ich realizacji podczas wojny, co powinno by pomocne dla tych kursantów, którzy wybrali ten temat.

Po analizie arkusza uważam, że moi kursanci byli dobrze przygotowani do egzaminu ?i powinni poradzić sobie z zadaniami.

Z listów, które otrzymałam wiem, że są w większości zadowoleni, szczególnie z tematów wypracowań, ponieważ stawialiśmy na krzyżaków albo powstania narodowe.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich byłych i przyszłymi och słuchaczy.

Anna
Collegium Novum
 

Historia - refleksje po maturze 2012

Po opublikowaniu arkusza maturalnego muszę przyznać, że byłam zaskoczona tematem przewodnim na poziomie rozszerzonym „Wielcy ludzie w historii”. Po analizie sądzę się, że arkusz był przystępny i dość łatwy, dla osób, które rzetelnie przygotowywały się do matury.  Wszystkie zadania, które pojawiły się na maturze w części pierwszej mają swoje odpowiedniki w zadaniach przerabianych zajęciach. Analiza źródeł i ikonografii opierała się w większości na materiale źródłowym znanym naszym kursantom.
Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie), które od lat stwarza najwięcej kłopotów, było tym razem mimo zaskoczenia (temat ze starożytności!!!), sformułowane przystępnie dla zdających. Temat I „Żądny władzy wódz czy dalekowzroczny polityk?   Przedstaw i oceń rolę, jaką odegrał  Aleksander Wielki w dziejach starożytnego świata” wymagał ogólnej znajomości postaci Aleksandra Wielkiego i dokonania oceny postaci. Temat dawał duże możliwości wykazania się wiedzą historyczną i rozumieniem wpływu jednostki na bieg dziejów. Drugi temat:  „Dwie drogi do niepodległości. Przedstaw i oceń zasługi Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego dla odzyskania wolności przez Polskę” wymagał wykazania się wiedzą na temat odzyskania niepodległości i zasług dwóch wybitnych Polaków. Był częściowo zbieżny z tematem jednego z wypracowań („Polityka Polski wobec Litwy i Ukrainy (1918-1922). Porównaj koncepcje polityczne oraz przedstaw ich realizację”), które kursanci pisali w trakcie kursu. Z listów, które otrzymałam od kursantów wiem, że są ?w większości zadowoleni z egzaminu, uważają go za zaskakujący i  łatwy, szczególnie tematy wypracowań.
 
Tak trzymać!
 
Anna
Nauczyciel historii CN