Wos - 138 godzin zajęć

Komentarz po maturze 2016

 

Komentarz po maturze 2015Komentarz po maturze 2014

Tegoroczną maturę z WOS oceniam jako dość łatwą dla osób, które systematycznie pracowały nad opanowaniem wszystkich najważniejszych obszarów zagadnień. Niezbędna była wiedza z zakresu systemów i doktryn politycznych, ustroju Polski, prawa RP oraz stosunków międzynarodowych.

Każde z tych zagadnień było starannie omawiane na kursie w Collegium Novum. Zrobiliśmy również łącznie kilkaset zadań - warto dodać, że wiele z nich było bardzo podobnych do tych z tegorocznej matury.

Uczestnicy naszego kursu pisali również samodzielnie wypracowania dotyczące praw człowieka. Zostały one indywidualnie ocenione oraz omówione podczas naszych zajęć. W tym roku jeden z maturalnych tematów poświęcony był właśnie prawom człowieka:)


Krzysztof

Jako egzaminator z ośmioletnim stażem, maturę rozszerzoną z wosu 2014 oceniam jako standardową. Pytania zadane były w sposób jasny i precyzyjny, nie wykraczały poza zakres wiedzy, mieszczący się w tradycyjnym  katalogu standardów egzaminacyjnych. 

Najistotniejsze na maturze z wosu jest wypracowanie. Oba tematy wypracowań wymagały od ucznia dużej samodzielności. By sprostać poleceniu „scharakteryzuj” zdający musi wykonać wiele czynności. To On musi „poszufladkować” wiedzę i w logicznym wywodzie ją przedstawić. Sposób prezentacji tematu nie powinien nastręczać trudności moim kursantom, wielokrotnie bowiem ćwiczyliśmy tę umiejętność na zajęciach. Same tematy były proste, zważywszy że źródła, wcześniej podane w arkuszu, dostarczały podstawowej wiedzy.  

Temat nr 1: Scharakteryzuj system ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz – odwołując się do przykładów dwóch państw – kwestię łamania praw i wolności człowieka w XXI wieku.

Temat nr 2: Odwołując się do unormowań prawnych oraz przemian sceny politycznej, scharakteryzuj polski system partyjny w XXI wieku.

 

Część „testowa” okazała się być bardzo przewidywalną. Wiele razy na kursie powtarzaliśmy sposoby nabywania obywatelstwa (zadanie 5) i zagadnienia dotyczące rodzajów mniejszości narodowych (zadanie 3). Na zajęciach omawialiśmy strukturę warstwową społeczeństwa – (zadanie 2). Zadanie 4 – „problem przedstawiony na rysunku” ćwiczyliśmy do znudzenia. 
Zadanie 6 oceniam jako bardzo proste – ideologie polityczne przerabialiśmy na wyższym poziomie. Kolejne 7 – tek że proste – materiał ten zrealizowaliśmy na zajęciach pt. Ustroje państw Zachodnich. Kolejne zagadnienia – kompetencje Prezydenta RP, administrację, zagadnienia ustrojowe – zostały gruntownie przestudiowane na zajęciach (zadanie 8- 13). 

Wśród zadań z mapą mam nadzieję, że kursanci nie znaleźli nic trudnego – podobne polecenia ćwiczyliśmy na zajęciach. Zadanie 14 i 15 dotyczą UE – i tak jak chronologia winna nie stanowić problemu to lekkim zaskoczeniem dla mnie były szczegóły dt. grup parlamentu europejskiego. Ufam, że zadanie 20 (Matka Teresa z Kalkuty i Dalajlama ) żadnemu z kursantów nie przysporzyło trudności. Zadanie 22 – historia parlamentaryzmu III RP – została wnikliwie przeanalizowana na zajęciach 


Część „praca ze źródłem”. Wszystkie polecenia wymagały od abiturientów tylko wnikliwej analizy tekstów. Ćwiczyliśmy tę umiejętność na każdych zajęciach – ufam, że skutecznie. Pytania do źródeł są jasne i zrozumiałe co pozwala mieć nadzieję, że takie również będą odpowiedzi (nie wymagają bowiem od zdającego wnioskowania tylko analizy i oceny – co zawsze było dużo łatwiejsze dla kursantów) 


Anna

Komentarz po maturze 2013

Jako egzaminator z siedmioletnim stażem, maturę rozszerzoną z wosu 2013 oceniam jako standardową. Pytania zadane były w sposób jasny i precyzyjny, nie wykraczały poza zakres wiedzy, mieszczący się w tradycyjnym  katalogu standardów egzaminacyjnych.

Najistotniejsze na maturze z wosu jest wypracowanie. Oba tematy wypracowań wymagały od ucznia dużej samodzielności. W poleceniu „scharakteryzuj” mieści się wiele zadań, to uczeń musi „poszufladkować” sobie wiedzę i w logicznym wywodzie ją przedstawić. Sposób prezentacji tematu nie powinien nastręczać trudności moim kursantom, bowiem wielokrotnie ćwiczyliśmy tę umiejętność. Same tematy były zaś proste, zważywszy że źródła, wcześniej podane w arkuszu, dostarczały podstawowej wiedzy. 

Temat nr 1
Scharakteryzuj problem praw i wolności politycznych w Polsce po 1989 roku.

Temat nr 2
Od traktatu paryskiego do traktatu z Lizbony – scharakteryzuj etapy integracji
europejskiej w aspekcie gospodarczym i terytorialnym oraz strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej.

Część „testowa” okazała się być bardzo przewidywalną. Wiele razy na kursie powtarzaliśmy strukturę sądownictwa ( zadanie 10), zagadnienia dotyczące rodzajów mniejszości narodowych ( zadanie 1).

Na zajęciach omawialiśmy teorie dotyczące struktur społecznych – teorię funkcjonalną, dychotomiczną, interakcyjną (zadanie 2). Ufam, że zadanie 3 (Matrin Luter King i Jacek Kuroń) żadnemu z kursantów nie przysporzyło trudności, po kilka razy na zajęciach wspominaliśmy nieposłusznych obywateli.

Zadanie 4 dotyczące zasad konstytucjonalizmu również zaliczam do klasycznych, uczyliśmy się tych zasad na pamięć.

Kolejne zagadnienia – kompetencje Prezydenta RP, administrację, prawo cywilne – zostały gruntownie przestudiowane na zajęciach.

Wśród zadań z mapą mam nadzieję, że kursanci nie znaleźli nic trudnego – podobne polecenia ćwiczyliśmy na zajęciach

Część „praca ze źródłem”. Wszystkie polecenia wymagały od abiturientów tylko wnikliwej analizy tekstów. Ćwiczyliśmy tę umiejętność na każdych zajęciach – ufam, że skutecznie. Pytania do źródeł są jasne i zrozumiałe co pozwala mieć nadzieję, że takie również będą odpowiedzi (nie wymagają bowiem od zdającego wnioskowania tylko analizy –co zawsze jest dużo łatwiejsze dla młodych ludzi )

pozdrawiam

Anna

Nauczyciel WOS Collegium Novum
 

 

 

Komentarz po maturze 2012

Analiza matury z wiedzy o społeczeństwie

CZĘŚĆ I – Test (20 punktów)

Część I sprawdzała pierwszy standard wymagań egzaminacyjnych tzw. wiadomości.
   
Zadanie 1. (1 pkt) dotyczyło form organizacji społeczeństw, z którymi zapoznajemy naszych kursantów na zajęciach z bloku społeczeństwo. Z pośród wielu form Centralna Komisja Egzaminacyjna pytała o trzy: industrialne, postindustrialne i informacyjne.

 Zadanie 2. (1 pkt) sprawdzało wiedzę naszego kursanta z zakresu nomenklatury uwarstwienia społecznego. Wiedzę tę kursant mógł zdobyć na wykładzie dotyczącym struktury społecznej, który jest częścią pierwszego bloku tematycznego – społeczeństwa.  

Zadanie 3. (1 pkt) wymagało również wiedzy z pierwszego bloku na temat rodzajów ruchliwości społecznej. Nie powinno sprawić kursantom większego problemu.

Zadanie 4. (1 pkt) weryfikowało wiedzę z zakresu drugiego bloku tematycznego – polityka – dotyczyło przedstawianych na kursie ideologii politycznych.

Zadanie 5. (1 pkt) pytało o państwo opiekuńcze, które na kursie poddawane jest głębszej analizie.
Podaj nazwę modelu państwa, którego założenia przedstawiono w tekście.

Zadanie 6. (2 pkt) dotyczyło sposobu wyboru i kompetencji prezydentów we Francji, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Kwestie te omawiamy na kursach czytając fragmenty konstytucji państw takich jak Włochy, Francja, Niemcy czy USA.

Zadanie 7. (1 pkt) traktowało o systemach partyjnych. Nasi uczniowie zapoznają się z nimi na zajęciach z drugiego bloku – polityka. Mam nadzieję, że nie stanowiło większego problemu.

Zadania 8, 9, 10, 11 i 12  (1 pkt) dotyczące ustroju Rzeczpospolitej uważam za jedne z najłatwiejszych. Biorę pod uwagę liczbę godzin przeznaczanych przez nauczycieli na tę tematykę podczas naszego kursu. 

Zadania 13 i 14 (1 pkt) z tematyki prawniczej były dość łatwe, zważywszy na sugerowane odpowiedzi. Blok – prawo – to trzeci blok tematyczny, który realizujemy na kursie. 

Zadanie 15. (1 pkt) dotyczyło ładu wielobiegunowego i może ono nastręczać trudności ze względu na dość skomplikowany opis tego ładu, po którym należało odgadnąć o jaki chodzi.

Zadanie 16. (2 pkt) sprawdzało umiejętność korzystania z mapy i wiedzę na temat zmian, jakie zaszły w ostatnim ćwierćwieczu. Na zajęciach poświęciliśmy na te zagadnienia dość czasu, ćwicząc na mapach konturowych. Mam nadzieję, że tegoroczni kursanci poradzili sobie z tą kwestią.

Zadanie 17. (1 pkt) dotyczące traktatów Wspólnoty Europejskiej było na tyle standardowe, że każdy kursant był na nie przygotowany. 

Zadanie 18. (1 pkt) traktowało o prawie unijnym, o którym wiedzę zdobyliśmy przerabiając dział Unia i Świat. Mogę mieć nadzieję, że kursanci pamiętali te zajęcia.

CZĘŚĆ II – Analiza materiałów źródłowych (10 punktów)

Zadania tej części oceniam jako standardowe – średnio trudne. Wymagały od zdającego „wczytania się” w polecenie. Tę umiejętność – czytania ze zrozumieniem tekstu i polecenia nasi kursanci mieli okazję ćwiczyć wielokrotnie. Sprawdzono umiejętności kluczowe, których staramy się nauczyć naszych kursantów: różnicowania, budowania zależności, formułowania podobieństw i ocen.  

CZĘŚĆ III – Wypracowanie (20 punktów)

Temat nr 1
Scharakteryzuj sytuację prawną mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce oraz procesy społeczno-kulturowe, którym podlegają.

Temat nr 2
Rozważ, czy demokracja jest wartością uniwersalną, i scharakteryzuj – odwołując się do przykładów z ostatniego ćwierćwiecza – udane i nieudane próby wprowadzania demokratycznego reżimu politycznego.

Na wstępie należy pamiętać, że pisząc wypracowanie z wos-u wykorzystujemy źródła zamieszczone w arkuszu. Opierając się na tekstach źródłowych zamieszczonych w arkuszu nasz kursant z powodzeniem mógł napisać wypracowanie na 20 punktów.

    W temacie pierwszym należało podać definicje i przykłady mniejszości narodowych i etnicznych. Następnie opisać ich sytuację prawną i polityczną w Polsce. Kontynuując należało wymienić procesy, którym te mniejszości podlegają np. asymilacji, akulturacji, unifikacji kulturowej itp. W temacie drugim rozważanie na temat uniwersalizmu demokracji należało poprzeć udanymi i nieudanymi przykładami z historii ostatniego ćwierćwiecza. Wiedzę i umiejętności, którymi należało się wykazać realizując oba tematy nasi kursanci zdobywali aktywnie uczestnicząc zarówno w pierwszym, drugim jak i czwartym bloku zajęć – „Społeczeństwo”, „Polityka” i „Świat”  

 

 

A po maturze 2011

 

Tegoroczna matura z WOS nie należała do najłatwiejszych. Zagadnienia, które na niej znalazły się, należą co prawda do podstawowych, ale zadania zawierały wiele subtelnych kwestii, które wymagały spostrzegawczości oraz dobrze ugruntowanej wiedzy. Przypuszczam, że wielu maturzystów w całej Polsce mogło być nieprzyjemnie zaskoczonych wynikami, gdyż zadania pozornie wydawały się proste. Jestem przekonany, że osoby, które ukończyły nasz kurs, były w zdecydowanie lepszej sytuacji, gdyż zawsze staramy się zwracać uwagę na rozmaite niuanse, których znajomość może mieć wpływ na ocenę z egzaminu.
Ostateczny wynik matury zależy w dużym stopniu od pracy samodzielnej. Dlatego z naszej strony staramy się, aby kursy z wiedzy o społeczeństwie były jak najbardziej ciekawe i wciągające. Wiem o tym, że część naszych kursantów podczas zajęć zainteresowała się nowymi zagadnieniami, co pozwoliło im później efektywnie poszerzać swoją wiedzę już we własnym zakresie.

Dr Krzysztof Kowaluk
wykładowca CN