Wos - 130 godzin zajęć

Dla Matury 2025 w program naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

Kurs maturalny w WOS-u Collegium Novum polecamy przede wszystkim:

 • maturzystom którzy zamierzają aplikować na kierunki gdzie wiedza o społeczeństwie jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym np.: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, historia, polityka społeczna, psychologia, resocjalizacja, stosowane nauki społeczne, socjologia;
 • maturzystom - maturę zdającym w 2026 roku;
 • maturzystom z  lat ubiegłych (zdającym egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne);

a także wszystkim:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą bez stresu, systematycznie zaplanować naukę.

Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym. Na jego całokształt składają się zajęcia wykładowe jak i ćwiczenia oraz próbne egzaminy maturalne. W trakcie zajęć wraz z naszym wykładowcą przećwiczycie maksymalną ilość zadań maturalnych wraz ze szczegółowym omówieniem. Nasz wykładowca wskaże Wam jakie błędy były najczęściej popełniane na egzaminach w latach ubiegłych. Dowiesz się jak ich uniknąć!
W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu.

Atrakcyjność kursu podnoszą także zajęcia dodatkowe z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki (w cenie zajęć - zobacz w zakładce warsztaty).
 
Przedmiot ten jest prowadzony w sposób interdyscyplinarny tzn.: oprócz wiedzy zawartej w podstawie programowej, zajęcia są uzupełnione o wiedzę z zakresu, prawa, ekonomii i politologii a przede wszystkim z zakresu aktualnych wydarzeń w Polsce i na Świecie. Sposób prezentacji materiału oraz wszechstronna wiedza prowadzących zajęcia powoduje, że nasi słuchacze uczęszczają na nie z ogromną przyjemnością, co uwidocznione jest w ankietach ewaluacyjnych dotyczących jakości i skuteczności nauczania.
 
W ramach kursu materiały drukowane oraz podręcznik autorstwa naszego wykładowcy. W trakcie zajęć wykorzystujemy także nowoczesne techniki i materiały dydaktyczne. Są nimi w szczególności prezentacje multimedialne, strefa kursanta - będąca platformą wymiany materiałów i informacji.

Cel kursu
Przygotowanie do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w taki sposób, aby wynik uzyskany na maturze, umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów a w szczególności dostanie się na kierunek studiów tzw. pierwszego wyboru - czyli ten wydział, który jest dla Ciebie najważniejszy!

Program kursu
Każdy kurs posiada swój autorski program, zgodny z podstawą programową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z WOS-u jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2025 i 2026.

Sposób nauczania
Forma mieszana: (wykłady ćwiczenia, warsztaty, seminarium)

 • wykłady: (repetytorium) powtórzenie materiału; usystematyzowanie i omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu: polityki, prawa, gospodarki, stosunków międzynarodowych i społeczeństw a także historii najnowszej. Wykłady są niezwykle istotne, ponieważ zbyt ogólnikowa wiedza podręcznikowa nie wystarcza do pełnego zrozumienia otaczającej rzeczywistości.
   
 • ćwiczenia: (analiza źródeł, praca z arkuszami, interpretacja wydarzeń bieżących).
   
 • źródła: ćwiczenie umiejętności pracy z materiałami źródłowymi takimi jak: mapy, dane statystyczne, konstytucja, akty prawne.
   
 • analiza wydarzeń bieżących (prasówka)

Oczekiwane rezultaty po kursie:

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • poszerzenie wiedzy o wydarzenia bieżące;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu;
 • zapoznanie się z typem zadań umieszczanych w arkuszach;
 • umiejętność interpretowania źródeł zawartych w zadaniach maturalnych;
 • umiejętność selekcjonowania informacji przed napisaniem wypracowania.

Materiały do zajęć

 • Książka podstawowa do kursu: "Wiedza o społeczeństwie - Repetytorium" - książka napisana przez naszego wykładowcę. Kursanci otrzymują ten podręcznik w cenie kursu;
 • Materiały drukowane do ćwiczeń;
 • Materiały on-line.