Regulamin

Akademia Maturalna Collegium Novum
Regulamin Kursów Przygotowawczych Matura 2024 i 2025


Wstęp

Regulamin Kursów Przygotowawczych Akademii Maturalnej Collegium Novum, zwany dalej Regulaminem, dotyczy zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2024 i 2025.
 

Postanowienia ogólne

Podstawowe zasady organizacyjne

 1. Organizator, Collegium Novum Sp. z o.o., Akredytowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty placówka prowadzi zajęcia, zwane dalej kursami, których celem jest powtórzenie materiału z zakresu liceum oraz przygotowanie uczestników do zdawania egzaminu maturalnego z jak najlepszym wynikiem. Organizator dokładał, dokłada i będzie dokładał wszelkich starań, aby Jego Słuchacze osiągnęli jak najlepszy wynik na egzaminie maturalnym. Jest to jego podstawowy cel i założenie.
 2. Zajęcia odbywają się w budynku SP211 z oddziałami gimnazjalnymi i/lub w Liceum im. Zamoyskiego mieszczących się przy ulicy Smolnej 30 w Warszawie.
 3. Kursy prowadzone przez Organizatora są zajęciami dobrowolnymi.
 4. Poszczególne cykle kursów rozpoczynają się zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie www.collegium-novum.eu od września 2023 i w następnych miesiącach. O dokładnych datach rozpoczęcia zajęć Słuchacze zostaną poinformowani pocztą e-mail i poprzez SMS-a przed zajęciami.
 5. W przypadku nie zapisania się do danej grupy wymaganej minimalnej liczby uczestników Organizator ma prawo:
  a) zaproponować przeniesienie do innej grupy,
  b) przesunąć termin rozpoczęcia zajęć grupy,
  c) rozwiązać grupę i dokonać zwrotu całości opłat dokonanych przez uczestników.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane wprowadzonymi w trakcie trwania kursu zmianami zasad egzaminacyjnych.
 7. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w trakcie trwania kursu bez podania przyczyn.
 9. W trakcie trwania kursu obowiązuje stały grafik zajęć. Godzina zajęć równa jest 45 minutom zegarowym. Ilość godzin kursu podawana jest w godzinach lekcyjnych (1 godzina – 45 minut). Zajęcia odbywają się w blokach zajęć.
 10. Odstęp między kolejnymi blokami zajęć wynosi 20 minut. Dodatkowo wykładowca może ustalić z grupą częstotliwość organizowania krótkich przerw w trakcie jednych zajęć.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestnika.
 12. Uczestnik, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach.
 13. Przy zapisie na kurs Uczestnik informowany jest o warunkach udziału w kursach, w tym szczególnie o opłatach oraz o planowanej dacie rozpoczęcia zajęć.
 14. Każda grupa musi zrealizować dokładnie taką ilość godzin z danego przedmiotu, jaka jest przewidziana dla danego kursu.
 15. Grafik zajęć dla grupy jest stały. Ewentualne jego zmiany muszą być wcześniej przekazane przez wykładowcę grupie, a nowy terminarz przedstawiony Uczestnikom, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 16. Zajęcia odwołane z powodów losowych są odpracowywane w terminie późniejszym, o czym zainteresowani Uczestnicy są informowani, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 17. Dla celów podoszenia jakości kształcenia, analizy pracy nauczyciela (hospitacja) oraz utrzymania wysokich standardów wybrane zajęcia mogą być utrwalane w całości w formie audio (nagrywane). Nagrania te nie będą rozpowszechniane ani udostępniane.
 18. W razie zaistnienia, przed przystąpieniem do realizacji kursu lub w trakcie trwania danego kursu, siły wyższej w postaci: niekorzystnych warunków pogodowych, strajków, wojny, zamieszek lub niepokojów społecznych, katastrofy, klęski żywiołowej, ograniczeń związanych z kwarantanną, stanu epidemicznego lub stan epidemii, Organizator przeniesie całość zajęć Kursu lub jego pozostałej części na formę kształcenia na odległość.
 19. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować wykreślenie Uczestnika z kursu, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat. 

Opłaty i faktury

 1. Cennik opłat znajduje się na stronach internetowych kursów www.collegium-novum.eu i w biurze Organizatora.
 2. Opłat za kurs dokonuje się przelewem bankowym na konto Organizatora lub na poczcie.
 3. Opłata za kurs dokonywana jest jednorazowo lub w ratach.
 4. W przypadku płatności ratalnej podpisywana jest umowa ratalna. Określa ona zasady płatności ratalnej. Raty są płatne miesięcznie według indywidualnego harmonogramu.
 5. Płatności dokonuje się (całości lub pierwszej raty) w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na kurs przez Organizatora (ale maksymalnie do początku pierwszych zajęć).
 6. Kwota opłaty za kurs może zostać pomniejszona o specjalne rabaty. Nie wszystkie rabaty podlegają sumowaniu.
 7. Długotrwała absencja na zajęciach lub niezgłoszenie rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania niezależnie od przyczyny, nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za kurs. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłat w terminie ustalonym przez Organizatora.
 8. Rabaty nie są uwzględniane w przypadku dołączenia do grupy zajęciowej w trakcie trwania kursu.
 9. Uczestnik, który dokonał pełnej opłaty za kurs może otrzymać fakturę/rachunek. Faktura/rachunek wystawiana jest na podstawie dowodu wpłaty na nazwisko Uczestnika, w biurze Organizatora. 

Obowiązki Uczestnika

 1. Na jeden tydzień przed planowanym rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest do telefonicznego lub na stronie  collegium-novum.eu, upewnienia się o terminie ich rozpoczęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie w rozpoczęciu udziału w kursie przez Uczestnika, które nastąpiło z jego winy.
 2. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest:
  a)  przekazanie pracownikowi Organizatora podstawowych danych osobowych Uczestnika (tzn. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i zameldowania, telefonu kontaktowego, e-maila),
  b)  dokonanie opłaty za kurs w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.
 3. Uczestnik kursu zobowiązuje się do:
  a) zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu,
  b)  zapłacenia pełnej kwoty opłaty za kurs,
  c)  zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego,
  d)  przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia,
  e)  przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania i okazywania pracownikom Organizatora dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty za kurs przez cały okres trwania zajęć. 

Prawa Uczestnika kursu

 1. Uczestnik otrzymuje wszelkie przygotowane dla danego kursu materiały pomocnicze (książki, skrypty, wydruki, testy, próbne arkusze maturalne i materiały multimedialne). Materiały te udostępniane są Uczestnikowi kursu w ramach wniesionych za kurs opłat. Organizator może uzależnić wydanie materiałów pomocniczych od dokonania przez Uczestnika pełnej opłaty za kurs.
 2. Po dokonaniu pełnej opłaty za kurs Uczestnik otrzymuje pełny dostęp do Strefy Kursanta, która rusza po czwartych zajęciach kursowych.
 3. Za zgodą Organizatora i w miarę wolnych miejsc Uczestnik może dokonać zmiany grupy.
 4. Na pisemną prośbę, co najmniej 2/3 kursantów z danej grupy, Organizator może zmienić wykładowcę, prowadzącego zajęcia w tej grupie.
 5. W biurze Organizatora Uczestnicy mogą składać wszelkie propozycje dotyczące zmian Regulaminu, sposobu organizacji, programu i metodyki zajęć.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udział w zajęciach na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.


Rezygnacja z kursu

 1.  Uczestnik może zrezygnować z kursu przed rozpoczęciem zajęć, otrzymując zwrot całości wpłaconej opłaty.
 2. Uczestnik może zrezygnować z kursu po jego rozpoczęciu, maksymalnie do początku drugich zajęć, otrzymując zwrot całości wpłaconej opłaty.
 3. Wniesiona opłata zwracana jest Uczestnikowi po okazaniu oryginału dowodu wpłaty, przelewem bankowym na wskazane pisemnie konto.
 4. Rezygnacji dokonuje się w sposób pisemny.
 5. Rezygnację należy złożyć w biurze organizatora lub w szkole w sekretariacie osobiście, maksymalnie przed rozpoczęciem drugich planowych zajęć kursowych. Rezygnacje złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ochrona danych osobowych

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników kursu jedynie w celach związanych z własną działalnością (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Uczestnik kursu ma prawo do wglądu swoich danych przechowywanych w biurze Organizatora.
 3. Uczestnik kursu ma obowiązek zgłosić pracownikowi Organizatora zaistniałe zmiany w danych osobowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z ich nie zgłoszenia konsekwencje.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane do pracowników Organizatora. Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów, po otrzymaniu pisemnego wniosku podpisanego przez zainteresowane osoby.
 2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2023r.

Matura 2025 - skuteczność zajęć

Tak, jesteśmy skuteczni w przygotowaniu do matury!

 

Od 20 lat w Collegium Novum przygotujemy tak do egzaminów maturalnych aby Twoje studia na wymarzonym kierunku stały się faktem. Aby to się jednak stało, potrzebne jest także Twoje zaangażowanie i poważne podejście do nauki.

W Collegium Novum dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz pracowników, elastycznej i nowoczesnej metodyce nauczania w sposób systematyczny przybliżamy Cię do osiągnięcia zamierzonego sukcesu. W naszej pracy koncentrujemy się na jakości i efektywności kształcenia w dobrej, przyjaznej i bezstresowej atmosferze.

Wyróżnia nas dobrana wieloletnia i zaangażowana kadra nauczycielska, skuteczny system nauczania, autorska metodyka i wysoka sprawność organizacyjna. Kursy maturalne Collegium Novum to ludzie: nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz organizatorzy. Doceniamy ich indywidualność, kreatywność i zaangażowanie.

Opinia kursanta jest dla nas jak lustro w którym możemy ocenić jakość naszej pracy.

 

Od początku istnienia naszych kursów maturalnych dążenie do skuteczności nauczania było celem nadrzędnym. Jesteśmy i pozostajemy liderem i wzorem do naśladowania. Dlatego ciągle poszukujemy nowych dróg i kierunków rozwoju, w każdym aspekcie starając się poprawić najdrobniejsze elementy naszego działania. Innowacyjność, dążenie do ciągłego ulepszania naszych usług, odpowiedzialność oraz bezkompromisowość jakości kształcenia to podstawowe wartości, dzięki którym „nasz maturzysta“ ma większe szanse na bardzo dobry wynik na egzaminie dojrzałości.


zobacz opinie absolwentów Collegium za ostatnie lata

Naszą ambicją jest, aby kierunek studiów który jest dla Ciebie najważniejszy, wydział tzw. pierwszego wyboru był bez problemu do osiągnięcia dzięki dobremu wynikowi na maturze.


Wyciąg z ankiet ewaluacyjnych:

 

 

pytanie w ankiecie ewaluacyjnej

 

 

odpowiedzi w ankiecie ewaluacyjnej

 

Jak ogólnie oceniasz swój kurs?

 

 

średnia ocena: 5.15 (w skali 1-6)

98% ocen powyżej 4, z czego 83% między 5-6

 

 

Czy zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały?

 

 

średnia ocena: 5.48 (w skali 1-6)

99% ocen powyżej 4, z czego 92% między 5-6

 

Czy tempo prezentacji materiału było odpowiednie?

 

 

średnia ocena: 5.11 (w skali 1-6)

96% ocen powyżej 4, z czego 75% między 5-6

 

Jak oceniasz organizację techniczną kursu?

 

 

średnia ocena: 5.28 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 85% między 5-6

 

 

Czy poleciłabyś/poleciłbyś nasze zajęcia swoim młodszym kolegom/koleżankom?

 

 

98% osób odpowiedziało: tak lub zdecydowanie tak

 

Jak oceniasz użyteczność wiedzy przekazywanej na kursie w kontekście

przygotowania do matury?

 

 

średnia ocena: 5.39 (w skali 1-6)

98% ocen powyżej 4, z czego 87% między 5-6

 

Jak ogólnie oceniasz atmosferę na kursie?

 

 

średnia ocena: 5.37 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 86% między 5-6

 

 

Czy zajęcia w CN poszerzyły i uporządkowały Twoją wiedzę?

 

 

99% osób odpowiedziało: tak lub zdecydowanie tak

 

Jak oceniasz ilość i jakość materiałów na kursie?

 

 

średnia ocena: 5.36 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 86% między 5-6

* Ankiety w oryginałach przechowywane w archiwum Collegium Novum

A najmilej czyta nam się takie opinie jak kilka wymienionych poniżej:


Dzień dobry,

Chodziłem u państwa na zajęcia z biologii. Bardzo mi one pomogły w dobrym napisaniu matury z tego przedmiotu, tak że w pierwszej turze rekrutacji dostałem się na upragniony kierunek - techniki dentystyczne na WUM-ie. Dziękuję za profesjonalne przygotowanie i pozdrawiam,

Michał J.

Dzień dobry,

Matura z geografii (bo na takie kursy uczęszczałem) poszła świetnie. Zdobyłem 82%, co w pełni wystarczyło, aby zostać przyjętym do Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie. Kierunek wybierany jest pod koniec 1 roku studiów, ale myślę, że w moim przypadku będą to "Finanse i rachunkowość".

Pozdrawiam, Kacper P.

P.S. Za rok wysyłam do Was na kursy młodszego brata ;)

Dzień dobry. Z kursów z matematyki rozszerzonej byłam bardzo zadowolona. Na maturę poszłam bez żadnego stresu. Wybrałam kierunek logistyka na Akademii Obrony Narodowej na który dostałam się za pierwszym razem.

Wybieram informatyke na AGH w Krakowie, z matematyki uzyskałem 100% z podstawy 90% z rozszerzenia i bylo to najlepsze rozsozerzenie moje, reszta 86% informatyka i 84% angielski.

Pozdrawiam

Dzień dobry,

Oficjalnie zostałem studentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych na kierunku Ekonomia z planem specjalizacji w Informatyce i Ekonometrii po pierwszym roku. Mimo tego, że na przygotowanie do matury rozszerzonej z matematyki miałem jedynie kurs Collegium Novum udało mi się uzyskać 56% (83 centyl) co jest dużym sukcesem. 

Jestem bardzo zadowolony. Dostalem sie na sgh oraz na uw na emonomie. Wybralem sgh. Musze przyznac ze znaczna czesc sukcesu przypisuje Collegium. Uczeszczalem na kursy z matematyki rozszerzonej i dzieki temu uzyskalem naprawde wysoki wynik jak na tegoroczne standardy (72% - 93 centyl). Jestem bardzo zadowolony i wdzieczny za pomoc :)

Dzień dobry,

Jestem bardzo zadowolony z wyników matury. Dostałem się na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej.

Pozdrawiam,

Maciej R.

Dzień dobry! 

Dostałem się na Analitykę Medyczną i w zasadzie taki był plan :)  Matura wg mnie była dosyć trudna i bardzo nietypowa,  ale dałem radę.  Postęp mojej nauki dzięki Państwa kursom był naprawdę duży -  w LO byłem w klasie humanistycznej,  więc większa część materiału z biologii i chemii była dla mnie nowością,  jednak wykładowcy dużo mi tę wiedzę przybliżyli,  a moim zadaniem było jedynie i aż opanować.  Dziękuję :)

Dzień dobry.

Bardzo dziękuję za pozdrowienia i ja również pozdrawiam cały zespół CN.

Kursy w CN były bardzo pomocne i bez nich na pewno wyniki były by gorsze.

Dostałem się na Politechnikę Warszawską (Electrical  Engenering)), Politechnikę Wrocławską (Mechatronika) i na WAT (Mechatronika).

Złożyłem dokumenty na Politechnikę Warszawską ale zastanawiam się nad Wat-em.

 

Pozdrawiam i życzę miłych wakacji.

Karol N.

Dzięki intensywnym kursom WOSu w Collegium Novum tegoroczna matura, przez wielu moich znajomych "nie-kursantów" uważana za trudną, nie stanowiła dla mnie żadnego problemu. Świadczy o tym wynik 93%, osiągnięty wspólną pracą moją, jak i świetnych wykładowców. Pozwoliło mi to dostać się na wymarzone prawo na UW. Z pewnością poleciłbym (a nawet już to zrobiłem) CN znajomym.

Pozdrawiam,

Konrad S.

Szanowni Państwo,

Matura zdana bardzo dobrze, z WOS-u 83 % i setny centyl. Dostałem się na prawo stacjonarne na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dobrze wspominam kurs w Collegium Novum i na pewno będę polecał innym.

Również pozdrawiam,

Hubert S.

Witam,

Matura poszła gładko, matematyka poziom podstawowy na 94%, pewnie spora w tym zasługa CN. Dostałem się na studia dzienne na SGGW - informatyka i ekonometria.

Pozdrawiam

Witam serdecznie,

Matura poszła mi bardzo dobrze, z geografii rozszerzonej uzyskałam wynik 78%, natomiast z matmatyki rozszerzonej 64%. Jestem zadowolona z wyników. Myślę, że kursy w Collegium pozytywnie przyczyniły się do mojego sukcesu. Dostałam się na Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim i tam się wybieram.

Pozdrawiam

Anna A.

Dostałem się na kierunek Energetyka, wydział MEiL Politechniki Warszawskiej, w dużej mierze dzięki kursie Collegium Novum fizyka na który uczęszczałem. Z fizyki uzyskałem 75 %.

Adam M.

Jestem bardzo zadowolona po kursach z  geografii :) Bylam dobrze przygotowana i udalo mi sie dostac na sgh :)

Pozdrawiam

Patrycja B.

Dzień dobry,

po maturze z biologii czułem się bardzo pewnie. Mój wynik 72% może nie powala, ale biorąc pod uwagę fakt, że do biologii przygotowywałem się wyłącznie z Waszych materiałów i nie miałem tego przedmiotu w liceum, mogę uznać go za sukces :)

Moim celem od początku była stomatologia i właśnie dziś złożyłem wymagane dokumenty na ten kierunek :)

Dziękuje za ogrom wiedzy przekazany podczas zajęć przez panią Badowską-Kozakiewicz i życzę samych sukcesów całej załodze CN :)

Pozdrawiam,

Grzegorz W.

Dzień dobry,

Moje wrażenia po maturze to krótko mówiąc - trudna chemia i w miarę nie trudna biologia :) Najbardziej jestem zadowolona z biologii, bo jakieś 80% zadań byłam w stanie zrobić właśnie dzięki ćwiczeniom na kursie i ponieważ poruszaliśmy te tematy i omawialiśmy dokładnie. Także duża ilość zadań z doświadczeniami była bardzo pomocna i przydała się na majowej maturze. Komu tylko mogę to polecam przede wszystkim biologię w Collegium Novum. Mój wynik z biologii to 78%. Łatwo było tą maturę napisać po takim przygotowaniu, nawet mimo że skończyłam liceum w klasie humanistycznej i na przygotowanie miałam tylko rok. Z chemią troszkę gorzej u mnie, ale kurs jak najbardziej pomógł, to że gorzej to kwestia osobistych predyspozycji. Dużo było moim zdaniem nietypowych zadań. Dodam, że pisałam maturę w starej podstawie. Wybrałam i dostałam się na biotechnologię na Politechnice Warszawskiej, tak jak od początku planowałam. Dziękuję za fachową pomoc w nauce! :)

Pozdrawiam,

Justyna.

Witam 

Matura wydała mi się całkiem prosta, wynik według moich oczekiwań, również dzięki pomocy CN :)

Dostałem się na Politechnikę Warszawską na wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych na kierunek Computer Science czyli tam, gdzie chciałem :D 

Dziękuje za pomoc 

pozdrawiam 

Edyta O.

Dzień dobry

Dostałam się na wymarzone studia tj. AWF Warszawski, kursy oceniam na bardzo przydatne, dzięki nim maturę podstawową zdałam na bardzo wysokim poziomie. 

Pozdrawiam

Klaudia C.

Witam :)

Z matematyki która była przedmiotem kursu wynik w pełni zadowalający - 100% ?

Od października farmacja na WUM-ie 

pozdrawiam,

Marcin W.

Dzień dobry, 

Z kursów w CN byłam zadowolona i czuje że to był dobrze wykorzystany czas :) aktualnie jestem na Ochronie Zdrowia Roślin. 

Pozdrawiam,

Marianna D.

Wybrałem PW -Wydz.Elektroniki -- matura z fizyki , bo to Państwa interesuje najbardziej -- 93%

poza tym matma 90%. Na PW - uzyskałem 208 punktów na 225 możliwych. Jestem bardzo zadowolony.

Pozdrawiam

Rafał K.

Dzień dobry! 

Dostałem się na mój wymarzony kierunek - prawo na UW! Jestem bardzo zadowolony z kursu z WOSu prowadzonego przez p.Krzysztofa Kowaluka. Mój wynik to 80% (przy czym nie miałem rozszerzonego WOSu w szkole)

Pozdrawiam serdecznie

Jakub K.

Witam,

kurs wspominam bardzo pozytywnie. Od października rozpocznę naukę na SGH.

Pozdrawiam,

Karolina Gawlik

Witam serdecznie , 

odpowiem w imieniu córki : 

Weronika wybrała studia na SWPS na wydziale filologia angielska z rozszerzonym j. hiszpańskim.

Na filologię na UW też by się dostała , bo zdała b.dobrze j. angielski ( podst - 100 ; rozszerzony > 90) - nie chciała jednak zdecydować się na UW

Pzdr., Elżbieta C.

Maturę ustną [po kursie] zdałam na 98%,geografię na 84%.Dostałam się na psychologię na UW.

pozdrawiam

Witam, 

 Z geografii otrzymałam wynik 88%. Na studia jadę do Holandii. 

Pozdrawiam,

Anna Gołębiowska

Dzień dobry,

Mimo dość sporych problemów ze zdrowiem na miesiąc przed maturą z wyników jestem zadowolona :) :

Polski (podstawa, rozszerzenie): 95%, 100% 

Angielski: 98%, 88%

Matematyka: 80% 

Historia: 74% 

J. łaciński i kultura antyczna: 67%

Na studia dostałam się stacjonarnie na prawo na Uniwersytecie Warszawskim. 

Pozdrawiam, 

Katarzyna B.

Dzień dobry, 

dostałam się na kierunek i uczelnię, na którą chciałam- APS, pedagogika. Chodziłam na kurs z wos-u, z którego jestem bardzo zadowolona i dzięki niemu matura okazała się dużo prostsza.

Pozdrawiam

Edyta G.

Zapraszamy na zajęcia!

Nauczyciele i organizatorzy Collegium Novum.

Wybierz przedmiot

Matura 2026 - skuteczność zajęć

Tak, jesteśmy skuteczni w przygotowaniu do matury!

 

Od 20 lat w Collegium Novum przygotujemy tak do egzaminów maturalnych aby Twoje studia na wymarzonym kierunku stały się faktem. Aby to się jednak stało, potrzebne jest także Twoje zaangażowanie i poważne podejście do nauki.

W Collegium Novum dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz pracowników, elastycznej i nowoczesnej metodyce nauczania w sposób systematyczny przybliżamy Cię do osiągnięcia zamierzonego sukcesu. W naszej pracy koncentrujemy się na jakości i efektywności kształcenia w dobrej, przyjaznej i bezstresowej atmosferze.

Wyróżnia nas dobrana wieloletnia i zaangażowana kadra nauczycielska, skuteczny system nauczania, autorska metodyka i wysoka sprawność organizacyjna. Kursy maturalne Collegium Novum to ludzie: nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz organizatorzy. Doceniamy ich indywidualność, kreatywność i zaangażowanie.

Opinia kursanta jest dla nas jak lustro w którym możemy ocenić jakość naszej pracy.

 

Od początku istnienia naszych kursów maturalnych dążenie do skuteczności nauczania było celem nadrzędnym. Jesteśmy i pozostajemy liderem i wzorem do naśladowania. Dlatego ciągle poszukujemy nowych dróg i kierunków rozwoju, w każdym aspekcie starając się poprawić najdrobniejsze elementy naszego działania. Innowacyjność, dążenie do ciągłego ulepszania naszych usług, odpowiedzialność oraz bezkompromisowość jakości kształcenia to podstawowe wartości, dzięki którym „nasz maturzysta“ ma większe szanse na bardzo dobry wynik na egzaminie dojrzałości.


zobacz opinie absolwentów Collegium za ostatnie lata

Naszą ambicją jest, aby kierunek studiów który jest dla Ciebie najważniejszy, wydział tzw. pierwszego wyboru był bez problemu do osiągnięcia dzięki dobremu wynikowi na maturze.


Wyciąg z ankiet ewaluacyjnych:

 

pytanie w ankiecie ewaluacyjnej

 

odpowiedzi w ankiecie ewaluacyjnej

Jak ogólnie oceniasz swój kurs?

 

średnia ocena: 5.15 (w skali 1-6)

98% ocen powyżej 4, z czego 83% między 5-6

Czy zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały?

 

średnia ocena: 5.48 (w skali 1-6)

99% ocen powyżej 4, z czego 92% między 5-6

Czy tempo prezentacji materiału było odpowiednie?

 

średnia ocena: 5.11 (w skali 1-6)

96% ocen powyżej 4, z czego 75% między 5-6

 

Jak oceniasz organizację techniczną kursu?

 

średnia ocena: 5.28 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 85% między 5-6

Czy poleciłabyś/poleciłbyś nasze zajęcia swoim młodszym kolegom/koleżankom?

 

98%osób odpowiedziało: tak lub zdecydowanie tak

Jak oceniasz użyteczność wiedzy przekazywanej na kursie w kontekście przygotowania do matury?

średnia ocena: 5.39 (w skali 1-6)

98% ocen powyżej 4, z czego 87% między 5-6

Jak ogólnie oceniasz atmosferę na kursie?

 

średnia ocena: 5.37 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 86% między 5-6

Czy zajęcia w CN poszerzyły i uporządkowały Twoją wiedzę?

99%osób odpowiedziało: tak lub zdecydowanie tak

Jak oceniasz ilość i jakość materiałów na kursie?

 

średnia ocena: 5.36 (w skali 1-6)

97% ocen powyżej 4, z czego 86% między 5-6

 

* Ankiety w oryginałach przechowywane w archiwum Collegium Novum

A najmilej czyta nam się takie opinie jak kilka wymienionych poniżej:


Dzień dobry,

Chodziłem u państwa na zajęcia z biologii. Bardzo mi one pomogły w dobrym napisaniu matury z tego przedmiotu, tak że w pierwszej turze rekrutacji dostałem się na upragniony kierunek - techniki dentystyczne na WUM-ie. Dziękuję za profesjonalne przygotowanie i pozdrawiam,

Michał J.

Dzień dobry,

Matura z geografii (bo na takie kursy uczęszczałem) poszła świetnie. Zdobyłem 82%, co w pełni wystarczyło, aby zostać przyjętym do Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie. Kierunek wybierany jest pod koniec 1 roku studiów, ale myślę, że w moim przypadku będą to "Finanse i rachunkowość".

Pozdrawiam, Kacper P.

P.S. Za rok wysyłam do Was na kursy młodszego brata ;)

Dzień dobry. Z kursów z matematyki rozszerzonej byłam bardzo zadowolona. Na maturę poszłam bez żadnego stresu. Wybrałam kierunek logistyka na Akademii Obrony Narodowej na który dostałam się za pierwszym razem.

Wybieram informatyke na AGH w Krakowie, z matematyki uzyskałem 100% z podstawy 90% z rozszerzenia i bylo to najlepsze rozsozerzenie moje, reszta 86% informatyka i 84% angielski.

Pozdrawiam

Dzień dobry,

Oficjalnie zostałem studentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych na kierunku Ekonomia z planem specjalizacji w Informatyce i Ekonometrii po pierwszym roku. Mimo tego, że na przygotowanie do matury rozszerzonej z matematyki miałem jedynie kurs Collegium Novum udało mi się uzyskać 56% (83 centyl) co jest dużym sukcesem. 

Jestem bardzo zadowolony. Dostalem sie na sgh oraz na uw na emonomie. Wybralem sgh. Musze przyznac ze znaczna czesc sukcesu przypisuje Collegium. Uczeszczalem na kursy z matematyki rozszerzonej i dzieki temu uzyskalem naprawde wysoki wynik jak na tegoroczne standardy (72% - 93 centyl). Jestem bardzo zadowolony i wdzieczny za pomoc :)

Dzień dobry,

Jestem bardzo zadowolony z wyników matury. Dostałem się na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej.

Pozdrawiam,

Maciej R.

Dzień dobry! 

Dostałem się na Analitykę Medyczną i w zasadzie taki był plan :)  Matura wg mnie była dosyć trudna i bardzo nietypowa,  ale dałem radę.  Postęp mojej nauki dzięki Państwa kursom był naprawdę duży -  w LO byłem w klasie humanistycznej,  więc większa część materiału z biologii i chemii była dla mnie nowością,  jednak wykładowcy dużo mi tę wiedzę przybliżyli,  a moim zadaniem było jedynie i aż opanować.  Dziękuję :)

Dzień dobry.

Bardzo dziękuję za pozdrowienia i ja również pozdrawiam cały zespół CN.

Kursy w CN były bardzo pomocne i bez nich na pewno wyniki były by gorsze.

Dostałem się na Politechnikę Warszawską (Electrical  Engenering)), Politechnikę Wrocławską (Mechatronika) i na WAT (Mechatronika).

Złożyłem dokumenty na Politechnikę Warszawską ale zastanawiam się nad Wat-em.

 

Pozdrawiam i życzę miłych wakacji.

Karol N.

Dzięki intensywnym kursom WOSu w Collegium Novum tegoroczna matura, przez wielu moich znajomych "nie-kursantów" uważana za trudną, nie stanowiła dla mnie żadnego problemu. Świadczy o tym wynik 93%, osiągnięty wspólną pracą moją, jak i świetnych wykładowców. Pozwoliło mi to dostać się na wymarzone prawo na UW. Z pewnością poleciłbym (a nawet już to zrobiłem) CN znajomym.

Pozdrawiam,

Konrad S.

Szanowni Państwo,

Matura zdana bardzo dobrze, z WOS-u 83 % i setny centyl. Dostałem się na prawo stacjonarne na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dobrze wspominam kurs w Collegium Novum i na pewno będę polecał innym.

Również pozdrawiam,

Hubert S.

Witam,

Matura poszła gładko, matematyka poziom podstawowy na 94%, pewnie spora w tym zasługa CN. Dostałem się na studia dzienne na SGGW - informatyka i ekonometria.

Pozdrawiam

Witam serdecznie,

Matura poszła mi bardzo dobrze, z geografii rozszerzonej uzyskałam wynik 78%, natomiast z matmatyki rozszerzonej 64%. Jestem zadowolona z wyników. Myślę, że kursy w Collegium pozytywnie przyczyniły się do mojego sukcesu. Dostałam się na Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim i tam się wybieram.

Pozdrawiam

Anna A.

Dostałem się na kierunek Energetyka, wydział MEiL Politechniki Warszawskiej, w dużej mierze dzięki kursie Collegium Novum fizyka na który uczęszczałem. Z fizyki uzyskałem 75 %.

Adam M.

Jestem bardzo zadowolona po kursach z  geografii :) Bylam dobrze przygotowana i udalo mi sie dostac na sgh :)

Pozdrawiam

Patrycja B.

Dzień dobry,

po maturze z biologii czułem się bardzo pewnie. Mój wynik 72% może nie powala, ale biorąc pod uwagę fakt, że do biologii przygotowywałem się wyłącznie z Waszych materiałów i nie miałem tego przedmiotu w liceum, mogę uznać go za sukces :)

Moim celem od początku była stomatologia i właśnie dziś złożyłem wymagane dokumenty na ten kierunek :)

Dziękuje za ogrom wiedzy przekazany podczas zajęć przez panią Badowską-Kozakiewicz i życzę samych sukcesów całej załodze CN :)

Pozdrawiam,

Grzegorz W.

Dzień dobry,

Moje wrażenia po maturze to krótko mówiąc - trudna chemia i w miarę nie trudna biologia :) Najbardziej jestem zadowolona z biologii, bo jakieś 80% zadań byłam w stanie zrobić właśnie dzięki ćwiczeniom na kursie i ponieważ poruszaliśmy te tematy i omawialiśmy dokładnie. Także duża ilość zadań z doświadczeniami była bardzo pomocna i przydała się na majowej maturze. Komu tylko mogę to polecam przede wszystkim biologię w Collegium Novum. Mój wynik z biologii to 78%. Łatwo było tą maturę napisać po takim przygotowaniu, nawet mimo że skończyłam liceum w klasie humanistycznej i na przygotowanie miałam tylko rok. Z chemią troszkę gorzej u mnie, ale kurs jak najbardziej pomógł, to że gorzej to kwestia osobistych predyspozycji. Dużo było moim zdaniem nietypowych zadań. Dodam, że pisałam maturę w starej podstawie. Wybrałam i dostałam się na biotechnologię na Politechnice Warszawskiej, tak jak od początku planowałam. Dziękuję za fachową pomoc w nauce! :)

Pozdrawiam,

Justyna.

Witam 

Matura wydała mi się całkiem prosta, wynik według moich oczekiwań, również dzięki pomocy CN :)

Dostałem się na Politechnikę Warszawską na wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych na kierunek Computer Science czyli tam, gdzie chciałem :D 

Dziękuje za pomoc 

pozdrawiam 

Edyta O.

Dzień dobry

Dostałam się na wymarzone studia tj. AWF Warszawski, kursy oceniam na bardzo przydatne, dzięki nim maturę podstawową zdałam na bardzo wysokim poziomie. 

Pozdrawiam

Klaudia C.

Witam :)

Z matematyki która była przedmiotem kursu wynik w pełni zadowalający - 100% ?

Od października farmacja na WUM-ie 

pozdrawiam,

Marcin W.

Dzień dobry, 

Z kursów w CN byłam zadowolona i czuje że to był dobrze wykorzystany czas :) aktualnie jestem na Ochronie Zdrowia Roślin. 

Pozdrawiam,

Marianna D.

Wybrałem PW -Wydz.Elektroniki -- matura z fizyki , bo to Państwa interesuje najbardziej -- 93%

poza tym matma 90%. Na PW - uzyskałem 208 punktów na 225 możliwych. Jestem bardzo zadowolony.

Pozdrawiam

Rafał K.

Dzień dobry! 

Dostałem się na mój wymarzony kierunek - prawo na UW! Jestem bardzo zadowolony z kursu z WOSu prowadzonego przez p.Krzysztofa Kowaluka. Mój wynik to 80% (przy czym nie miałem rozszerzonego WOSu w szkole)

Pozdrawiam serdecznie

Jakub K.

Witam,

kurs wspominam bardzo pozytywnie. Od października rozpocznę naukę na SGH.

Pozdrawiam,

Karolina Gawlik

Witam serdecznie , 

odpowiem w imieniu córki : 

Weronika wybrała studia na SWPS na wydziale filologia angielska z rozszerzonym j. hiszpańskim.

Na filologię na UW też by się dostała , bo zdała b.dobrze j. angielski ( podst - 100 ; rozszerzony > 90) - nie chciała jednak zdecydować się na UW

Pzdr., Elżbieta C.

Maturę ustną [po kursie] zdałam na 98%,geografię na 84%.Dostałam się na psychologię na UW.

pozdrawiam

Witam, 

 Z geografii otrzymałam wynik 88%. Na studia jadę do Holandii. 

Pozdrawiam,

Anna Gołębiowska

Dzień dobry,

Mimo dość sporych problemów ze zdrowiem na miesiąc przed maturą z wyników jestem zadowolona :) :

Polski (podstawa, rozszerzenie): 95%, 100% 

Angielski: 98%, 88%

Matematyka: 80% 

Historia: 74% 

J. łaciński i kultura antyczna: 67%

Na studia dostałam się stacjonarnie na prawo na Uniwersytecie Warszawskim. 

Pozdrawiam, 

Katarzyna B.

Dzień dobry, 

dostałam się na kierunek i uczelnię, na którą chciałam- APS, pedagogika. Chodziłam na kurs z wos-u, z którego jestem bardzo zadowolona i dzięki niemu matura okazała się dużo prostsza.

Pozdrawiam

Edyta G.

Zapraszamy na zajęcia!

Nauczyciele i organizatorzy Collegium Novum.

Wybierz przedmiot

- skuteczność zajęć