Język angielski - 124 godziny zajęć

Interesują Cię kursy maturalne angielski w Warszawie? Jesteś we właściwym miejscu! Dla Matury 2025 w programie naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

Na kursy maturalne z języka angielskiego w Warszawie w Collegium Novum zapraszamy:

 • maturzystów (matura 2025), którzy zamierzają zdawać na kierunki, gdzie angielski jest uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2026 roku (drugoklasiści),
 • maturzystów z lat ubiegłych (zdających egzamin maturalny na nowych zasadach – którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne),

a także tych:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą systematycznie, bez stresu przygotować się do egzaminu.

Każdy kurs maturalny angielski Warszawa w Collegium Novum to autorski program zajęć skonstruowany zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów. Wszystko po to, aby nasi uczniowie, niezależnie od poziomu zaawansowania, zdobyli niezbędne do zdania matury umiejętności i wiedzę.

Kurs maturalny angielski Warszawa – co dla Ciebie przygotowaliśmy

Nasze kursy maturalne z angielskiego w Warszawie skierowane są do różnych typów słuchaczy. Są nimi maturzyści tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy pragną udoskonalić i poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego. Na zajęcia uczęszczają także uczniowie klas drugich szkół średnich, którzy na tym etapie nauki pragną rozwinąć umiejętności językowe niezbędne do zdania egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Każde zajęcia trwają 3 godziny zegarowe i odbywają się raz w tygodniu.

Przygotowanie do matury z angielskiego Warszawa – cel kursu

 • pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego,
 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z języka angielskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
 • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
 • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z języka angielskiego,
 • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie do matury z angielskiego. To powtórzenie i uporządkowanie materiału według aktualnych wymagań egzaminacyjnych, a także orientacja w strukturze egzaminu i praktyczne rozwiązywanie różnych typów zadań. Każdy, kto zdecyduje na nasze kursy maturalne z języka angielskiego w Warszawie, ma szansę na udany egzamin maturalny, a tym samym sukces w dalszej edukacji

Kursy maturalne angielski Warszawa – program zajęć

Zajęcia prowadzone są zgodnie ze szczegółowym harmonogramem kursu – programem zajęć, który uczniowie otrzymują na pierwszych zajęciach. Autorski program zajęć został opracowany w oparciu o informator CKE, wymagania Kuratorium Oświaty oraz o nasze doświadczenie. Program naszego przygotowawczego kursu maturalnego z angielskiego w Warszawie jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2022 i 2023. Ponadto, program może podlegać bieżącym modyfikacjom zgodnym z potrzebami naszych kursantów.

Kursy maturalne z angielskiego Warszawa – sposób nauczania

Podstawą organizacji pracy na zajęciach jest komunikacja między słuchaczem a wykładowcą, która umożliwia:

 • powtórzenie i usystematyzowanie materiału teoretycznego,
 • przećwiczenie rozwiązywania różnych typów zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • zapoznanie się z rodzajami ćwiczeń pojawiającymi się w arkuszach egzaminacyjnych.

Na zajęciach stosujemy różne metody pracy, które pozwalają na efektywne powtórzenie i utrwalenie wiedzy zgodnie z potrzebami naszych słuchaczy:

 • wykłady,
 • ćwiczenia (rozwiązywanie arkuszy maturalnych, zadań leksykalno-gramatycznych oraz ustnych zestawów maturalnych),
 • konsultacje,
 • dyskusje,
 • rozmowy z wykładowcą.

Cały czas zajęć jest efektywnie i bardzo praktycznie wykorzystany. Kursy maturalne angielski Warszawa – poznaj wszystkie szczegóły!

 • Podczas każdych zajęć uczniowie poznają określony blok tematyczny. Wiedza jest powtarzana i utrwalana podczas wykonywania zadań maturalnych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych. Ponadto, uczniowie na każdych zajęciach tworzą wypowiedzi pisemne związane z określonym blokiem tematycznym.
 • Konsultacje – zawsze, bez konieczności wcześniejszego umawiania się, można porozmawiać indywidualnie z wykładowcą, uzyskać odpowiedź na trudne pytania. Ponadto, uczniowie podczas konsultacji spotykają się z wykładowcą i ćwiczą ustną część egzaminu maturalnego lub omawiają wybrane przez siebie trudne zagadnienia gramatyczno-leksykalne.
 • Wypowiedź pisemna – na naszym kursie maturalnym z angielskiego w Warszawie podczas każdych zajęć uczniowie omawiają jedną formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego i jedna formę wypowiedzi pisemnej z poziomu rozszerzonego, a następnie pod koniec każdych zajęć piszą formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego. Forma wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym jest zadawana jako praca domowa po każdym spotkaniu.
 • Testy – po omówieniu każdego z modułów uczniowie piszą test, który sprawdza ich wiedzę z zakresu wprowadzonego wcześniej materiału. Testy sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz umiejętność właściwego zastosowania wypowiedzi pisemnej.
 • Prace domowe – zadawane po zajęciach w formie: typowych zadań maturalnych oraz arkuszy egzaminacyjnych, zadań gramatycznych, wypowiedzi pisemnych. Rozwiązania zadań z prac domowych są analizowane na zajęciach z wykładowcą.
 • Próbny pisemny egzamin maturalny – uczniowie piszą dwa razy próbny egzamin maturalny. Pierwszy egzamin maturalny jest pisany w połowie kursu, a drugi egzamin maturalny jest pisany pod koniec całego kursu. Rozwiązania zadań ze wszystkich egzaminów próbnych są omawiane przez wykładowcę lub indywidualnie na prośbę kursanta.

Tak kompleksowe przygotowanie do matury z angielskiego w Warszawie daje pewność i gwarancję zdania egzaminu dojrzałości z satysfakcjonującym wynikiem.

Nasze kursy maturalne z angielskiego Warszawa to nie tylko solidna teoria, ale przede wszystkim praktyka – ćwiczenia, konsultacje, dyskusje i rozmowy z wykładowcą. Biegle opanowane umiejętności są poddawane weryfikacji podczas regularnych testów. Podczas kursu nasi uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki, a także rozwijają umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania. Na każdych zajęciach ćwiczymy tworzenie wypowiedzi pisemnej związanej z omawianym tematem.

Kursy maturalne język angielski Warszawa – efekty, które uzyskujemy

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi,
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu, w tym zasadami oceniania,
 • zapoznanie się z różnymi rodzajami zadań,
 • umiejętne, merytoryczne rozwiązywanie różnych typów zadań,
 • skuteczne przygotowanie do egzaminu, zakończone sukcesem w rekrutacji na studia.

Kursy maturalne angielski Warszawa w Collegium Novum odbywają się w atmosferze zrozumienia i życzliwości, czego dowodem są reakcje samych słuchaczy w trakcie trwania spotkań, jak również wyrażane przez nich opinie w wypełnianych na koniec kursu ankietach :)

Kurs maturalny angielski w Warszawie – zaufaj ekspertom z Collegium Novum

Kursy maturalne w Warszawie to nasza specjalność. Oferujemy nie tylko kursy maturalne z języka angielskiego w Warszawie, ale też zajęcia z innych przedmiotów, np.:

Sprawdź naszą pełną ofertę i już dziś wybierz zajęcia, które najlepiej przygotują Cię do zdania egzaminu dojrzałości na preferowanym przez Ciebie poziomie.