Biologia - 130 godzin zajęć

Dla Matury 2025 w programie naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

Kto zyska najwięcej na kursie maturalnym z biologii w Collegium Novum:

 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025 z biologii z z wymaganiami dla roku 2025,
 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w 2025, którzy w procesie rekrutacyjnym na kierunki biologiczne, medyczne są zobowiązani do uzyskania dobrych wyników z matury z biologii na poziomie rozszerzonym (np.: WUM, UW, SGGW, AWF, APS, UKSW i inne);
 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2026 (trzecioklasiści),
 • Maturzyści z lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki z maturalne.

Ponadto kurs maturalny z biologii jest dla każdego kto chce:

 • uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • osób gotowych w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • w sposób systematyczny, bez presji czasu przygotować sie do egzaminu.

O kursie

 • kurs maturalny z biologii prowadzony jest w systemie całorocznym w wymiarze 130 godzin zajęć;
 • na jego całokształt składają się: wykłady, ćwiczenia, prace domowe, konsultacje oraz próbny egzamin maturalny; całość spójnie stworzona w oparciu o szczegółowy autorski program zajęć z biologi zgodny z podstawą programową;
 • w ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - zajęcia zawierają elementy właściwego egzaminu maturalnego;
 • atrakcyjność naszych zajęć podnoszą także warsztaty dodatkowe z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki oraz skutecznej nauki i zarządzania czasem (w cenie zajęć - zakładka warsztaty).

W ramach całorocznego kursu z biologii korzystasz:

 • z wykładów, w trakcie których omówione zostaną wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres programu nauczania biologii na poziomie rozszerzonym,
 • materiałów do ćwiczeń, które obejmują testy tematyczne (zgodne z omawianym tematem na zajęciach) i arkuszy maturalnych z ubiegłych lat (łącznie wszystkie materiały do ćwiczeń stanowią obszerny skrypt) –  wszystkie materiały ćwiczeniowe będą miały formę nowoczesnej, praktycznej książki/skryptu do ćwiczeń z biologii, która będzie podzielona na dwa moduły: I moduł - to  testy tematyczne, zaś II moduł - to arkusze maturalne z ubiegłych lat. Książka/skrypt do ćwiczeń z biologii będzie przygotowana zgodnie z nową formułą matury z biologii!
 • z repetytorium: Biologia - Repetytorium dla Maturzystów. Biologia - Repetytorium dla Maturzystów - to podręcznik napisany z myślą o uczniach szkół średnich, przygotowujących się do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

Na kurs maturalny z biologii składają się także:

 • prace domowe – zadawane po każdych zajęciach w formie typowych zadań maturalnych,
 • prace domowe w systemie on-line,
 • konsultacje - każdy kto uczęszcza na całoroczny kurs z biologii będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach z biologii tj. 18 dodatkowych godzin z wykładowcą do kursu całorocznego. Na konsultacjach zostaną ponownie omówione najtrudniejsze zagadnienia z biologii, a przede wszystkim będą dodatkowo trenowane zadania polegające na planowaniu obserwacji doświadczenia, formułowaniu problemu badawczego lub hipotez oraz formułowaniu wniosków.
 • główna matura próbna na koniec zajęć.

Cel kursu

Nadrzędnym celem kursu jest uporządkowanie, usystematyzowanie wiedzy pod kątem tego konkretnego egzaminu oraz wyćwiczenie umiejętności ocenianych na maturze, a w szczególności:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności biologicznych zdobytych w  trakcie dotychczasowej nauki,
 • zrozumienie podstaw analizy statystycznej w naukach przyrodniczych - interpretacja parametrów opisujących tendencję centralną  oraz wskaźników rozproszenia danych,
 • poznanie i zrozumienie zasad ewolucji i różnorodności biologicznej,
 • zrozumienie istoty i wpływu różnorodnych czynników na zachowanie bioróżnorodności genetycznej, gatunkowej i ekosystemów,
 • znajomość funkcji fizjologicznych różnych układów organizmu ludzkiego,
 • poznanie struktur anatomicznych człowieka odpowiedzialnych za wykonywanie czynności życiowych,
 • pogłębienie wiadomości o funkcjonowaniu podstawowych struktur budowy i funkcjonowania organizmu człowieka – roli pierwiastków i związków chemicznych, komórek, tkanek, narządów i układów,
 • zrozumienie wzajemnych oddziaływań układów i homeostazy parametrów ustrojowych,
 • pogłębienie wiadomości o działaniu mózgu w aspekcie kontrolno-integracyjnym,
 • poznanie działania neuroprzekaźników w funkcjonowaniu narządów zmysłów,
 • poznanie zasad odporności ustroju i zrozumienie jego znaczenia dla zdrowia człowieka,
 • pogłębienie wiadomości o budowie i funkcjonowaniu układu ruchowego,
 • zrozumienie znaczenia aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego,
 • pogłębienie wiadomości o budowie i funkcjonowaniu układu krążenia,
 • poznanie czynników sprzyjających rozwojowi chorób układu krążenia,
 • poznanie sposobów postępowania dla ochrony własnego zdrowia,
 • pogłębienie wiadomości na temat budowy i funkcjonowania układu rozrodczego,
 • zrozumienie fizjologii rozrodu i odpowiedzialności rodziców za poczęte życie,
 • zrozumienie zasad dziedziczenia,
 • pogłębienie wiadomości o zjawiskach metabolizmu w organizmie człowieka,
 • rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym,
 • poznanie przyczyn aktualnego stanu środowiska w skali lokalnej, krajowej, światowej oraz sposobów przeciwdziałania jego niekorzystnym zmianom,
 • zrozumienie związku między stanem środowiska i zdrowiem człowieka,
 • pogłębienie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w ochronie, utrzymaniu i poprawie zdrowia jednostki i zdrowia publicznego,
 • uświadomienie różnorodności pozytywnego i negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko,
 • zrozumienie głównych relacji między ekologią, a ochroną i kształtowaniem środowiska,
 • poznanie zasad profilaktyki i głównych czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu człowieka,
 • zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi CKE,
 • powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym.

Sposób nauczania

Forma mieszana: (wykłady, ćwiczenia, konsultacje, seminaria).
Wykorzystujemy wszystkie dostępne techniki nauczania w różnych proporcjach mając na uwadze, zasadę piramidy zapamiętywania:

 • wykłady, których celem jest powtórzenie całego materiału z biologii zalecanego w podstawie programowej egzaminu maturalnego,
 • ćwiczenia, które polegają na pracy z testami i arkuszami z lat ubiegłych. Celem ćwiczeń jest wytrenowanie typowych zadań pojawiających się w arkuszach maturalnych tzn. zadań krótkich odpowiedzi (pytania otwarte), zadań zamkniętych, zadań wielokrotnego wyboru, zadań prawda-fałsz,
 • konsultacje
 • sprawdziany

Rezultaty

Oczekiwane rezultaty po kursie:

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu;
 • poszerzenie wiedzy pod kątem poziomu rozszerzonego;
 • zdobycie umiejętności rozwiązywania zadań typowych dla egzaminu maturalnego z biologii.

Materiały do zajęć

 • wykłady, w trakcie których omówione zostaną wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres programu nauczania biologii na poziomie rozszerzonym/podstawowym,
 • materiały do ćwiczeń, które obejmują testy tematyczne (zgodne z omawianym tematem) i arkusze maturalne z ubiegłych lat. W tym roku NOWOŚĆ – wszystkie materiały ćwiczeniowe będą miały formę nowoczesnej, praktycznej książki/skryptu do ćwiczeń z biologii, która będzie podzielona na dwa moduły:  I moduł - to  testy tematyczne, zaś II moduł - to arkusze maturalne z ubiegłych lat. Książka/skrypt do ćwiczeń z biologii będzie przygotowana zgodnie z  formułą matury z biologii,
 • egzemplarz najnowszej części zbioru zadań "BIOLOGIA - PIĘĆDZIESIĄTKA PRZED MATURĄ!"
 • Biologia - Repetytorium dla Maturzystów,
 • prace domowe,
 • próbny egzamin maturalny z biologii na zakończenie kursu,
 • konsultacje - seminarium - 18 godzin dodatkowo do kursu całorocznego - każdy kursant, który uczęszcza na całoroczny kurs z biologii będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach z biologii tj. 18 godzinach dodatkowych do kursu całorocznego. Na konsultacjach zostaną dodatkowo omówione najtrudniejsze zagadnienia z biologii, a przede wszystkim będą dodatkowo trenowane zadania polegające na planowaniu obserwacji, doświadczenia, formułowanie problemu badawczego lub hipotez oraz formułowanie wniosków.