Geografia - 130 godzin zajęć

Dla Matury 2025 w programie naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

Komu polecamy nasz kurs maturalny z geografii:

 • Maturzystom przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025 z geografii na poziomie rozszerzonym,
 • Maturzystom przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025, którzy w procesie rekrutacyjnym na studia są zobowiązani do uzyskania dobrych wyników z matury z geografii na poziomie rozszerzonym ( np. SGH, UW, PW i inne)
 • Maturzystom przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2026 (trzecioklasiści),
 • Maturzystom z lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki z maturalne.

Ponadto kurs jest dla każdego kto chce:

 • uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • osób gotowych w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • w sposób systematyczny, bez presji czasu przygotować się do matury.

O kursie
Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym. Na jego całokształt składają się  wykłady, ćwiczenia oraz próbne egzaminy maturalne. W  trakcie zajęć kursanci przerobią maksymalną ilość ćwiczeń i zadań maturalnych wraz z odpowiedziami i szczegółowym omówieniem. Nasi nauczyciele - egzaminatorzy maturalni – wskażą, jakie błędy były najczęściej popełniane na egzaminach w latach ubiegłych i jak  ich uniknąć! Nauczymy jak przełożyć bardzo dobre przygotowanie merytoryczne na sukces egzaminacyjny. W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie umiejętności oceniane na egzaminie maturalnym - każde zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu.
Atrakcyjność naszych zajęć podnoszą także warsztatowe zajęcia dodatkowe w cenie kursu (zobacz w zakładce warsztaty na stronie głównej).

Uczestnicy kursu będą mieli sposobność uporządkowania i uzupełnienia wiedzy w zakresie terminologii geograficznej, faktów, zależności, prawidłowości i teorii niezbędnych dla zrozumienia zdarzeń geograficznych.

Na podstawie wymagań egzaminacyjnych zweryfikujemy zawartość podręczników, tak aby Maturzysta wiedział czego się uczyć!
W trakcie zajęć wykorzystujemy nowoczesne techniki i materiały dydaktyczne.
Wszystko to ma na celu umożliwienie maksymalnego wykorzystania zajęć przez kursanta, tak aby sukces egzaminacyjny stał się faktem.

Cel kursu
czyli na co zwracamy szczególną uwagę:

 • pomoc w przygotowaniu do matury,
 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności geograficznych zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
 • wykształcenie umiejętności umożliwiających stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk i procesów społeczno – ekonomicznych i politycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych oraz w różnych skalach przestrzennych,
 • rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, krajowej, wielkich regionów i świata,
 • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z geografii,
 • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.

ponadto uczymy:

 • sposobów rozwiązywania wszystkich typów zadań egzaminacyjnych,
 • pracy z mapą,
 • uważnego czytania  polecenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na użyte czasowniki operacyjne,
 • jak obszerna powinna być prawidłowo udzielona odpowiedź,
 • uważnej analizy wszystkich źródeł informacji dołączonych do zadań (mapy, wykresy, tabele, grafiki),
 • dbałości o poprawność językową i właściwe wykorzystanie terminologii geograficznej,
 • umiejętnego formułowania wniosków dotyczących powiązań i zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka,
 • myślenia przyczynowo - skutkowego w kontekście zjawisk przyrodniczych i społeczno -ekonomicznych,
 • unikania błędów, najczęściej popełnianych przez zdających egzamin z geografii,
 • jak przełożyć bardzo dobre przygotowanie merytoryczne na prawidłowe rozwiązania w zadaniach, a w efekcie na sukces egzaminacyjny.

Na pierwszych zajęciach kursanci otrzymują szczegółowy autorski program zajęć oraz harmonogram kursu. Merytoryczny program zajęć opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne, spełniające ogólnopolską normę wiedzy i umiejętności oczekiwaną od absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, ogłoszoną przez Ministra Nauki. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z geografii jest  dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2025 i jest on dostosowany do poziomu rozszerzonego.

Bez względu na to, czego uczono w szkole, na maturze wymagane będzie wyłącznie to, co zostało opisane w wymaganiach egzaminacyjnych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Sposób nauczania, czyli jak pracujemy
Podstawą organizacji pracy na zajęciach jest dla nas właściwa obustronna komunikacja na linii słuchacz – wykładowca. Wykładowcy na zajęciach skutecznie mobilizują słuchaczy do interakcji.

Poszczególne zadania są tak dobrane, aby poprzez ich rozwiązywanie można było:

 • powtórzyć, ugruntować i usystematyzować materiał teoretyczny,
 • przećwiczyć rozwiązywanie różnych typów zadań,
 • nabyć tzw. ogłady egzaminacyjnej, aby poradzić sobie nawet w niestandardowych zadaniach.

Cały czas zajęć jest efektywnie i bardzo praktycznie wykorzystany:

 • wykłady: w trakcie zajęć zostanie powtórzony i uporządkowany, cały materiał zalecany w wymaganiach egzaminacyjnych, mających źródło w podstawie programowej. Przypominamy wiadomości zarówno z geografii fizycznej, jak i społeczno – gospodarczej, proporcjonalnie do wymagań.  Na wykładach wykorzystujemy nowoczesne multimedialne techniki prezentacji materiału. Pracujemy opierając się na różnorodnych źródłach informacji geograficznej min: atlasy, zdjęcia multimedialne, tabele statystyczne, wykresy, schematy itd.
   
 • ćwiczenia – w trakcie zajęć rozwiązujemy zadania pogrupowane w działy tematyczne: geografia fizyczna, geografia społeczno - ekonomiczna świata, geografia Polski, problemy współczesnego świata.
  Poza tym na przykładach konkretnych arkuszy egzaminacyjnych, typowych zadań pojawiających się w arkuszach maturalnych tzn.: zadań otwartych (krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi), „z luką”, zadań zamkniętych, zadań wielokrotnego wyboru, zadań typu prawda-fałsz uczymy, jak przełożyć wiedzę teoretyczną na prawidłowe rozwiązania na maturze. Pracujemy z mapą, czytamy uważnie polecenia, analizujemy wykresy i schematy, prawidłowo stosujemy terminy geograficzne oraz formułujemy poprawnie gramatycznie i stylistycznie wnioski i prawidłowości. Poznacie w ten sposób czyhające na Was „pułapki” w rozwiązywaniu zadań.

   
 • konsultacje – zawsze, bez konieczności wcześniejszego umawiania się można porozmawiać indywidualnie z wykładowcą, uzyskać odpowiedź zarówno na pytania merytoryczne, jak i praktyczne.
   
 • prace domowe – wszystkie rozwiązania zadań z  prac domowych są analizowane na zajęciach z wykładowcą.

Efekty, jakie uzyskujemy:

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi; 
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu, w tym zasadami oceniania;
 • poszerzenie wiedzy pod kątem poziomu rozszerzonego,
 • uwrażliwienie na czyhające pułapki przy rozwiązywaniu wszystkich typów zadań,
 • umiejętne, merytoryczne rozwiązywanie różnych typów zadań
 • skuteczne przygotowanie do egzaminu, zakończone sukcesem w rekrutacji na studia.

Wysokiej efektywności sprzyjają:

 • bardzo wysokie merytoryczne i praktyczne kwalifikacje naszych wykładowców,
 • bardzo praktyczne, efektywne i rzetelne organizowanie zajęć (= skuteczne), bez stresu szkolnego 
 • bardzo duża ilość ilość materiałów do kursu.