Fizyka - 84 godziny zajęć

Komentarz do matury 2015


Komentarz do matury 2014

 

Tegoroczna matura z fizyki na poziomie rozszerzonym rozpisana była na 150 minut i obejmowała 7 zadań, za które można było zdobyć łącznie 60 punktów.

 

Zadanie 1, spadające ciała, składało się z 2 podpunktów, za które można było zdobyć łącznie 7 punktów. Zadanie dotyczyło wpływu siły oporu na ruch ciała. Sprawdzało umiejętność korzystania z zasad dynamiki, rysowania wykresów i ich analizy. Zadania dotyczące problemów przedstawionych w zadaniu rozwiązywane są na zajęciach 1, 2, 3, 5, 16, 20, 21, 22, 23, 24 i 25.

 

Zadanie 2, napęd MHD, składało się z 6 podpunktów, za które można było zdobyć łącznie 9 punktów. Zadanie również dotyczyło ruchu, tym razem w polach: elektrycznym i magnetycznym. Zadanie nawiązywało także do prądu elektrycznego. Zadania dotyczące problemów przedstawionych w zadaniu rozwiązywane są na zajęciach  7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24 i 25.

 

Zadanie 3, zjawiska falowe, składało się z 3 podpunktów, za które można było zdobyć łącznie 7 punktów. Zadanie podejmowało problemy optyczne: siatkę dyfrakcyjną i zjawisko polaryzacji. Zadania dotyczące problemów przedstawionych w zadaniu rozwiązywane są na zajęciach 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24 i 25.

 

Zadanie 4, właściwości ogniwa, składało się z 6 podpunktów, za które można było zdobyć łącznie 12 punktów. Zadanie sprawdzało znajomość właściwości elektrycznych ciał i praw dotyczących przepływu prądu elektrycznego. Zadania dotyczące problemów przedstawionych w zadaniu rozwiązywane są na zajęciach 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24 i 25.

 

Zadanie 5, rozpad α, składało się z 4 podpunktów, za które można było zdobyć łącznie 9 punktów. Zadanie dotyczyło elementów fizyku współczesnej, rozpadów i energii wiązania w jadrze atomowym. Zadania dotyczące problemów przedstawionych w zadaniu rozwiązywane są na zajęciach 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 i 25.

 

Zadanie 6, planeta, składało się z 4 podpunktów, za które można było zdobyć łącznie 8 punktów. Do rozwiązania zadania niezbędna była znajomość zjawisk zachodzących w polu grawitacyjnym i znajomość mechanizmów opisu wahadła matematycznego.  Zadania dotyczące problemów przedstawionych w zadaniu rozwiązywane są na zajęciach 6, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25. 

 

Zadanie 7, dźwięki w powietrzu, składało się z 3 podpunktów, za które można było zdobyć łącznie 8 punktów. Zadanie obejmowało znajomość zasad rozchodzenia się fali mechanicznej w ośrodku, w tym efektu Dopplera. Zadania dotyczące problemów przedstawionych w zadaniu rozwiązywane są na zajęciach 4, 5, 12, 15, 21, 22, 23, 24 i 25.

 

z pozdrawieniami

dr Jan Bogacki

 

Komentarz do matury 2013

Tegoroczna matura z fizyki na poziomie rozszerzonym składała się z 6 zadań. Poziom trudności matury nie powinien sprawić trudności uczestnikom kursu. Zadania dotyczące wszystkich zagadnień poruszanych na maturze zostały przerobione w trakcie kursu Collegium Novum.

Zadanie 1 obejmowało zagadnienia związane ruchem. Dotyczyło ruchu jednostajnego prostoliniowego i względności ruchu. Obejmowało obliczenia przebytej drogi, prędkości, rysowanie wykresów, analizę prędkości. Podobne zadania przerabiane były na kursie np. zadanie 2 materiał 1, zadanie 5 materiał 5, zadanie 17 materiał 5, zadanie 22 materiał 2.

Zadanie 2, podobnie jak zadanie 1 dotyczyło ruchu. W odróżnieniu jednak od zadania 1, dotyczyło nie punktu materialnego a bryły sztywnej. Ze względu na niepełne przedstawienie wzorów do opisu tego działu na karcie wzorów do zadania dołączone były wszystkie wzory niezbędne do jego rozwiązania. W zadaniu należało rozrysować wektory działających sił, na podstawie danych wyprowadzić proste równanie, skorzystać z zasad zachowania, obliczyć przyspieszenie i określić poprawność opisanych stwierdzeń. Podobne zadania przerabiane były na kursie np. zadanie 8 materiał 2, zadanie 28 materiał 16, zadanie 23 materiał 16.

Zadanie 3 dotyczyło termodynamiki. Znane maturzystom równanie Clapeyrona wzbogacone zostało o poprawki van der Vaalsa, których kursanci nie mają podanych na karcie wzorów. Zadanie sprawdzało znajomość teorii gazu doskonałego/rzeczywistego i rozumienie różnic między nimi, analizę wykresu, znajomość przemian typu izo. Podobne zadania przerabiane były na kursie np. zadanie 2 materiał 11, zadanie 3 materiał 11, zadanie 12 materiał 11, zadanie 13 materiał 11.

Zadanie 4 podobnie jak zadanie 3 dotyczyło termodynamiki. Odmiennie jednak od zadania 3 uwzględnione zostało zagadnienie przepływu ciepła między ciałami. Zadanie zostało uzupełnione o nieuwzględnione na karcie wzorów równanie opisujące przepływ ciepła przez przeszkodę. Zadanie sprawdzało znajomość i rozumienie pojęć związanych z przepływem ciepła, znajomość jednostek układu SI, obliczanie przepływu ciepła. Podobne zadania przerabiane były na kursie np. zadanie 24 materiał 11, zadanie 25 materiał 11.

Zadanie 5 obejmowało rozumienie działania urządzenia technicznego jakim jest agregat prądotwórczy.  Ze względu na specyfikę jego pracy zadanie obejmowało zagadnienia z termodynamiki i elektromagnetyzmu, w tym znajomość jednostek układu SI, teorii termodynamiki i elektromagnetyzmu, przeliczanie jednostek, obliczenia natężenia prądu, częstotliwości, sprawności i natężenia dźwięku (hałasu).  Podobne zadania przerabiane były na kursie np. zadanie 1 materiał 18, zadanie 17 materiał 10, zadanie 11 materiał 18, zadanie 6 materiał 4.

 

Zadanie 6 dotyczyło astrofizyki. Obejmowało analizę wykresu Hertzprunga –Russela, rozumienie schematu reakcji termojądrowych, znajomość zjawisk związanych z przemianami jądrowymi. Podobne zadania przerabiane były na kursie np. zadanie 13 materiał 19, zadanie 4 materiał 14, zadanie 18 materiał 14, zadanie 18 materiał 14. 

Tegoroczna matura z fizyki na poziomie podstawowym, składała się z 20 zadań.
Pierwsza część, obejmująca zadania 1-10 była testem zamkniętym, w którym z czterech potencjalnych odpowiedzi należało wybrać jedną poprawną.
Druga część, obejmująca zadania 11-20 obejmowała samodzielne rozwiązanie zadań, bez sugerowanej odpowiedzi.

Poziom trudności matury nie powinien sprawić trudności uczestnikom kursu. Zadania dotyczące wszystkich zagadnień poruszanych na maturze zostały przerobione w trakcie kursu.

Zadania 1-10 były zadaniami sprawdzającymi rozumienie przez maturzystę teorii fizycznej i umiejętność zastosowania jej w praktyce do rozwiązania konkretnego problemu. Podobne zadania przerabiane były na kursie np. zadanie 6 materiał 1, zadanie 5 materiał 2, zadanie 7 materiał 6, zadanie 13 materiał 12, zadanie 16 materiał 12, zadanie 30 materiał 12.

Zadania otwarte były stosunkowo krótkie. Zadanie 11 dotyczyło ruchu dwóch pojazdów względem siebie. Zadanie 12 dotyczyło ruchu po okręgu w polu grawitacyjnym. Zadanie 13 sprawdzało rozumienie przemian energetycznych i związku praca-energia. Zadanie 14 wymagało znajomości wahadła matematycznego. Zadanie 15 dotyczyło przemian termodynamicznych w tłoku. Zadanie 16 i 17 dotyczyły optyki – sprawdzały znajomość zasad działania siatki dyfrakcyjnej i rozumienie zjawiska polaryzacji. Zadanie 18 dotyczyło fizyki współczesnej emitowanego światła UV. Zadanie 19 wymagało zrozumienia zjawisk związanych z przemianami jądrowymi, natomiast zadanie 20 opisywało wzajemne relacje cząstki i antycząstki, dotyczyło problemu anihilacji i oddziaływania elektrostatycznego.
Podobne zadania przerabiane były na kursie np. zadanie 15 materiał 1, zadanie 23 materiał 1, zadanie 2 materiał 3, zadanie 5 materiał 3, zadanie 1 materiał 4, zadanie 3 materiał 4.

Jestem pewien, że wszyscy nasi kursanci doskonale poradzili sobie z egzaminem maturalnym. Życzę im satysfakcjonujących i ciekawych studiów na wybranym wydziale:)

Z pozdrowieniami
dr Jan Bogacki
wykładowca fizyki Collegium Novum