Fizyka - 130 godzin zajęć

Dla Matury 2025 w program naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

Kurs maturalny z Fizyki w Collegium Novum dedykujemy przede wszystkim:

 • maturzystom którzy, zamierzają zdawać na kierunki gdzie fizyka jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym (np.:  PW, WUM, SGGW, WAT, AWF, UKSW i inne).
 • maturzystom zdającym maturę w 2026 roku (trzecioklasiści);
 • maturzystom z lat ubiegłych (zdający egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne).

oraz wszystkim:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą bez stresu w systematyczny sposób przygotować się do egzaminu.

Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z fizyki jest dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2025.
Przygotowanie do matury z fizyki, poziom rozszerzony obejmuje 26 spotkań. Zajęcia prowadzone są przez naszych wykładowców z tytułami doktorskimi. W trakcie kursu omawiane są szczegółowo najważniejsze działy fizyki, w tym: kinematyka, dynamika, ruch drgający, praca, moc, energia, oddziaływanie grawitacyjne, elektryczne, magnetyczne, prąd stały i zmienny, termodynamika, optyka, falowe i korpuskularne właściwości światła, fizyka współczesna, przemiany jądrowe, bryła sztywna, hydrostatyka, fizyczne podstawy współczesnej techniki, astronomia.
W trakcie kursu przerabiane są zadania typu maturalnego: wybierz, podkreśl, zaznacz, uzupełnij, oblicz, udowodnij, wskaż podobieństwa i różnice, wyciągnij wnioski z zachodzącego zjawiska, określ przez analogię, sprawdź itp.

Kurs podzielony jest na cztery bloki tematyczne. Każdy blok obejmuje pięć zajęć: cztery zajęcia teoretyczno - praktyczne, podczas których najpierw omawiana jest teoria, a później rozwiązywane zadania oraz piąte zajęcia powtórzeniowe, z testem z przerobionego materiału. Począwszy od 20 zajęć następuje powtórzenie całego omawianego materiału. Pod koniec kursu, odbywa się próbna matura. Na ostatnich zajęciach jest ona szczegółowo omawiana, wyjaśniane są także wszelkie wątpliwości, co do mogących pojawić się na maturze zagadnień, jest również czas na indywidualne konsultacje.
 
Cel kursu to przygotowanie matury z fizyki na poziomie rozszerzonym, w taki sposób, aby uzyskany 
wynik umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów. W większości przypadków wybór tego przedmiotu jest podyktowany chęcią studiowania na PW, WUM, SGGW, WAT, AWF, UKSW oraz na innych uczelniach. Cel ten jest realizowany poprzez:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności fizycznych zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
 • wykształcenie umiejętności umożliwiających stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk i procesów fizycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych i technicznych,
 • rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i urządzeniach technicznych,
 • zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi OKE
 • powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym.

Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymują opracowany w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej szczegółowy autorski program zajęć.

Oczekiwane rezultaty po kursie:

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu;
 • poszerzenie wiedzy pod kątem poziomu rozszerzonego

Materiały do zajęć
Zadania do ćwiczeń i wykładów opracowane przez wykładowców:

 • w formie tradycyjnej (materiały drukowane) – na każdych zajęciach;
 • w formie elektronicznej (on-line).

Każdy kursant z fizyki otrzymuje elektroniczny podręcznik Collegium Novum z fizyki (napisany specjalnie na potrzeby kursu)!
Wszystkie materiały są w cenie kursu.