Chemia - 130 godzin zajęć

W roku szkolnym 2024/2025 egzamin maturalny z chemii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu z chemii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym.

Dla Matury 2025 w program naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

Kurs maturalny z chemii dedykujemy przede wszystkim:

 • Maturzystom przystępującym do egzaminu dojrzałości w roku 2025 z chemii na poziomie rozszerzonym z nową podstawą programową dla roku 2025,
 • Maturzystom przystępującym do egzaminu dojrzałości w roku 2025, którzy w procesie rekrutacyjnym na kierunki przyrodnicze i medyczne są zobowiązani do uzyskania dobrych wyników z matury z chemii na poziomie rozszerzonym,
 • Maturzystom przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2026 (trzecioklasiści),
 • Maturzystom z lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki z maturalne.

Ponadto kurs jest dla każdego kto chce:

 • uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną, osób gotowych w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • w sposób systematyczny, bez presji czasu przygotować się do egzaminu

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

 • będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej,
 • będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym umiejętność myślenia naukowego, projektowania doświadczeń i analizy wyników,
 • będą zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu
 • trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi,
 • będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych, które będą stanowiły większość – zdający samodzielnie formułuje odpowiedź związaną na przykład z podaniem wzorów chemicznych, równań reakcji chemicznych, obliczeń, wypowiedzi słownych,
 • będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
 • będą odnosiły się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. przedstawionych wykresów, rysunków, tabel, schematów itp.

W szczególności, zadania w arkuszu maturalnym z chemii na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie:

 • umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • umiejętności wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł,
 • umiejętności projektowania doświadczeń chemicznych i interpretowania wyników,
 • umiejętności wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

O kursie

 • kurs prowadzony jest w systemie całorocznym w wymiarze 130 godzin lekcyjnych zajęć;
 • na jego całokształt składają się: wykłady, ćwiczenia, prace domowe, konsultacje oraz próbne egzaminy maturalne;
 • w ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - zajęcia zawierają elementy właściwego egzaminu maturalnego;
 • atrakcyjność naszych zajęć podnoszą także warsztaty dodatkowe z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki (w cenie zajęć - zakładka warsztaty).

Na całoroczny kurs maturalny z chemii składają się:

 • wykłady, w trakcie których omówione zostaną wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres programu nauczania chemii na poziomie rozszerzonym,
 • materiały do ćwiczeń, które obejmują tematyczne zestawy zadań (zgodne z omawianym tematem na zajęciach). Zestawy zadań ćwiczeniowych zawierają między innymi zadania maturalne pojawiające się w arkuszach maturalnych.
 • prace domowe – zadawane po każdych zajęciach w formie typowych zadań maturalnych, rozwiązania do zadań domowych są zamieszczane w strefie kursanta.
 • 18 dodatkowych godzin konsultacji, które są doskonałą okazją do wyjaśniania indywidualnych problemów kursantów. Na konsultacjach zostaną także ponownie omówione najtrudniejsze zagadnienia z chemii, a przede wszystkim będą dodatkowo trenowane umiejętności analizy i rozwiązywania zadań maturalnych.

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii, w taki sposób, aby wynik uzyskany na maturze, umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów, a w szczególności:

 • Powtórzenie, uzupełnienie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie chemii zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki.
 • Wykształcenie umiejętności umożliwiających:
 1. korzystanie z chemicznych tekstów źródłowych,
 2. opisanie właściwości najważniejszych pierwiastków i ich związków chemicznych,
 3. opisanie zależności pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi,
 4. stawianie hipotez dotyczących wyjaśniania problemów chemicznych i planowanie eksperymentów w celu ich weryfikacji
 5. samodzielne formułowanie i uzasadnianie opinii,
 6. poprawne posługiwanie się terminologią chemiczną.
 • Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w środowisku.
 • Zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi OKE.

Nasze zajęcia z gruntu są prowadzone na wyższym poziomie, ponieważ w większości przypadków wybór tego przedmiotu jest podyktowany chęcią studiowania na kierunkach gdzie ocena z chemii brana jest pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (Warszawski Uniwersytet Medyczny, UW-chemia, biotechnologia, SGGW i inne).
Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymują szczegółowy autorski program zajęć. Program został opracowany w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz nasze doświadczenie.


Sposób nauczania

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami a także w formule seminarium, formie bardziej interaktywnej niż wykład (doskonale nadającej się do prowadzanie zajęć z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych), gdyż oprócz treści wygłaszanych przez prowadzącego, obejmuje ćwiczenia – praca z konkretnymi materiałami.Podczas seminarium, kursanci rozwiązują typowe zadania pojawiające się na egzaminie, które są omówione krok po kroku. Takie szablonowe przykłady mają służyć temu, aby nasi słuchacze zwracali szczególną uwagę na kolejność i sposób ich rozwiązywania, ponieważ, na egzaminie maturalnym oceniany jest nie tylko sam wynik końcowy, ale każdy element toku rozumowania.

Sprawdziany
Pisemne sprawdzanie osiągnięć kursantów:

 • prace domowe,
 • zestawy zadań utrwalających - na początku każdych zajęć kursanci mają okazję do utrwalenia umiejętności i wiadomości zdobytych na poprzednich zajęciach. Zestawy zadań utrwalających zawierają zadania typu maturalnego i są omawiane krok po kroku.
 • prace pisemne tzw. materiały diagnostyczne, które odbywają się w ustalonym terminie, trwają 45 minut. Prace są oceniane w punktach oraz w procentach (ilość punktów uzyskanych w stosunku do maksymalnej liczby punktów). Prace są omawiane z kursantami.
 • główna próbna matura

Oczekiwane rezultaty po kursie

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu
 • poszerzenie wiedzy pod kątem poziomu rozszerzonego.
   

Materiały do zajęć

Podstawowy skrypt do zajęć:
red. dr U. Pietrasik Kurs przygotowawczy z chemii, Collegium Novum, pozycja opracowana, specjalnie dla naszych kursantów przez naszego wieloletniego wykładowcę zawierająca podsumowanie wykładów wraz z ćwiczeniami. Materiał podzielony tematycznie - udostępniany na każdych zajęciach. Po zakończonym kursie z całości udostępnionych wydruków powstaje skrypt, w którym zawarty jest cały materiał wymagany na maturze wraz z ćwiczeniami.
Materiały dodatkowe do ćwiczeń:

 • w formie elektronicznej (on-line)
 • tablice wzorów
 • w tradycyjnej (materiały drukowane) – na każdych zajęciach.